Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
Verejná správa
 

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávnych krajov


Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ samosprávneho kraja"), ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nie je prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.


KANDIDÁTNA LISTINA


Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu v listinnej forme aj v elektronickej forme [na elektronickom nosiči (napr. USB kľúč) v textovom editore] osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja  (meno zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli samosprávneho kraja, resp. na webovom sídle samosprávneho kraja). Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil [vzor splnomocnenia (DOCX, 33 kB)]. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta
pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja


Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja  (ďalej len „zastupiteľstvo“) [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 32 kB)] obsahuje:

 • číslo volebného obvodu,

 • meno,

 • priezvisko,

 • titul,

 • dátum narodenia kandidáta,

 • pohlavie kandidáta (muž/žena),

 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a

 • vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia nezávislého kandidáta (DOCX, 35 kB)], že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie (podpis nemusí byť úradne osvedčený). Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, v ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje (ďalej len „osobitná listina") [vzor osobitnej listiny (DOCX, 35 kB)] v počte 400 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica").

Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných osobitných listinách.

Kandidát na poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj na predsedu samosprávneho kraja.

Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca zastupiteľstva a tiež na funkciu predsedu samosprávneho kraja, môže mať spoločnú osobitnú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov samosprávneho kraja. Originál spoločnej osobitnej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej osobitnej listiny.


Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 34 kB)] obsahuje:

 • meno,

 • priezvisko,

 • titul,

 • dátum narodenia kandidáta,

 • pohlavie kandidáta (muž/žena),

 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie);údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a

 • vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia nezávislého kandidáta (DOCX, 34 kB)], že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie (podpis nemusí byť úradne osvedčený). Úkonmi splnomocnenca nezávislého kandidáta vo volebných veciach je nezávislý kandidát viazaný, pričom splnomocnencom nezávislého kandidáta nemôže byť kandidát, zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja, splnomocnenec politickej strany alebo koalície ani jeho náhradník.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru (ďalej len „osobitná listina") [vzor osobitnej listiny (DOCX, 30 kB)] v počte 1000 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica").

Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných osobitných listinách.

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať aj na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja.


VZDANIE SA KANDIDATÚRY

    Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený.

Vzor vzdania sa kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja (DOCX, 20 kB)

Vzor vzdania sa kandidatúry pre voľby predsedu samosprávneho kraja (DOCX, 20 kB)

Vzdanie sa kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí jeho zverejnenie vo volebných miestnostiach. Vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť.

Ak sa kandidát vzdal po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.