Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Návrh novej zmluvy medzi SR a Maďarskom o štátnej hranici je v pripomienkovom konaní

22. 12. 2014

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici. Hlavným dôvodom novej zmluvy je potreba zmeny charakteru spoločnej štátnej hranice s Maďarskom na hraničných vodných tokoch z pohyblivej na nepohyblivú, teda nezávislú od prirodzených zmien korýt hraničných riek. Na základe zmluvy si tiež Slovensko a Maďarsko vymenia časti územia o rovnakej rozlohe.

V súčasnosti platný charakter pohyblivej štátnej hranice na hraničných vodných tokoch spôsobuje v praxi zdĺhavé právne riešenia dôsledkov prirodzených zmien polohy koryta hraničných vodných tokov, ktorým sa podľa doterajšej zmluvnej úpravy priebeh štátnej hranice prispôsobuje.

Okrem toho slovensko-maďarská štátna hranica je dokumentovaná v hraničnom dokumentárnom diele, ktoré nezodpovedá požiadavkám európskej smernice, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Nová zmluva tak umožní vyhotovenie nových, aktuálnych hraničných dokumentov. Umožní tiež zabezpečovať správu štátnej hranice efektívnejšie a hospodárnejšie pri využití dostupných geodetických metód zodpovedajúcich európskym štandardom.

Navrhovanou zmluvou sa súčasne upravuje výmena častí štátneho územia v rovnakej rozlohe, ktorou sa majú zohľadniť vykonané vodohospodárske a iné stavebné práce. Pôjde o výmenu celkovej plochy 177 802 m2. Do vlastníctva druhého štátu prejdú aj nehnuteľnosti, zariadenia a porasty nachádzajúce sa na oddelenej časti územia.

Expertné rokovania s maďarskou stranou o návrhu novej zmluvy sa začali v roku 2008. Zmluva je bilaterálnou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy. Pred jej ratifikáciou sa vyžaduje súhlas Národnej rady SR.

Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa skončí platnosť Zmluvy medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach podpísanej 13. októbra 1956 v Prahe so Záverečným protokolom.

 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

po, ut, št

8.00 h-15.00 h

str

8.00 h-17.00 h

pia

8.00 h-14.00 h

UPOZORNENIE

Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov budovy je potrebné postupovať v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR