Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Od 17. júla 2010 je účinný novelizovaný zákon o štátnom občianstve

14. 06. 2010

sirenyco

Novelizovaný zákon č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky zavádza do nášho právneho poriadku ďalší spôsob straty slovenského štátneho občianstva. Novela ustanovuje stratu slovenského štátneho občianstva ex lege ako následok nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.
Nová úprava nadobúda účinnosť 17. júla 2010.

Dvojaké štátne občianstvo je nežiadúci jav, pretože udelením ďalšieho štátneho občianstva vzniká štátoprávny vzťah k dvom štátom súčasne. Z hľadiska práv a povinností, ktoré z takéhoto vzťahu štát-občan vyplývajú, môže dochádzať v praxi k závažným problémom. Negatívne dôsledky sa znásobujú, ak nejde o ojedinelé prípady, ale dochádza k hromadnému udeľovaniu štátneho občianstva.

  • Štátny občan Slovenskej republiky stratí slovenské štátne občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle /žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva/ dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.
  • K strate slovenského občianstva nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manželského partnera nedobudol za trvania spoločného manželstva.
  • K strate slovenského občianstva nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením.
  • Osoba, ktorá získala cudzie štátne občianstvo na základe výslovného prejavu vôle, je povinná túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja. Ak si túto povinnosť nesplní, bude jej uložená pokuta vo výške 3319 €.
  • Dňom straty slovenského štátneho občianstva zaniká pracovnoprávny, štátnozamestnanecký a služobný pomer, alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom SR. Zároveň takejto osobe zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Novela zákona nemá retroaktívne účinky. To znamená, že ak niekto nadobudol a  nadobudne cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely (t.j. pred 17. júlom 2010), nestráca štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Novela zákona neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, to znamená, že ak je žiadosť o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podaná pred 17. júlom 2010 a k jeho nadobudnutiu dôjde po 17. júli 2010, dôjde k strate slovenského občianstva ku dňu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky dôjde až nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva po účinnosti tejto novely, teda po 17. júli 2010. 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR