Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Posledný termín na podanie kandidátnej listiny pre parlamentné voľby je nedeľa 2. júla, o voľbu poštou zo zahraničia požiadalo doteraz 11 820 voličov

30. 06. 2023

Voľby do Národnej rady SR sa uskutočnia o tri mesiace - v sobotu 30. septembra 2023. Ministerstvo vnútra, ktorá má v gescii ich organizačno-technické zabezpečenie, v piatok 30. júna na tlačovej konferencii poskytlo aktuálne a praktické informácie k voľbám a upozornilo na dôležité termíny pre voličov a politické strany. Informovali minister vnútra SR Ivan Šimko a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

Ivan Šimko a Eva Chmelová

 PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Politické strany, hnutia a koalície môžu podávať kandidátne listiny do nedele 2. júla polnoci. K piatku 30. júna ráno podalo kandidátnu listinu 7 politických strán.

Kandidátna listina sa podáva zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán v listinnej aj elektronickej forme. Zamestnanci odboru volieb a úradu štátnej komisie budú k dispozícii pre politické strany v Bratislave na Drieňovej ulici aj v nedeľu do konca zákonnej lehoty. V sobotu sa kandidátne listiny preberať nebudú.

Na kandidátnej listine môže politická strana alebo koalícia uviesť najviac 150 kandidátov. „Upozorňujeme politické strany, že po podaní kandidátnej listiny už nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie. Kandidátna listina okrem zoznamu kandidátov obsahuje viacero ďalších náležitosti, ktoré sú podľa zákona podmienkou pre registráciu do volieb,“ povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

Okrem volebnej kaucie 17 000 eur je to tiež napríklad vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Takisto sú strany povinné predložiť zoznam členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov v predpísanom počte alebo zoznam členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov. K tomuto zoznamu sa pripája aj vyhlásenie každého člena uvedeného v zozname s osvedčeným podpisom, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v uvedenom orgáne strany, resp. v strane.

Podrobné informácie vrátane vzoru tlačív, ako aj číslo účtu, na ktoré sa uhrádza kaucia, sú uvedené na webovej stránke rezortu vnútra na odkaze: https://www.minv.sk/?nr23-info2. Uvedený je aj telefonický kontakt, na ktorom je možné dohodnúť termín odovzdania kandidátnej listiny.

PRESKÚMAVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Ďalším krokom je preskúmanie kandidátnych listín Štátnou komisiou pre voľby a financovanie politických strán. Termín je do 12. júla.Štátna komisia overuje, či kandidát nie je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií. Podmienkou na preskúmanie je pripojené potvrdenie o uhradení kaucie. Štátna komisia vyčiarkne z kandidátnej listiny kandidáta, ktorý nespĺňa zákonné podmienky,“ povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

Najneskôr 22. júla kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so zákonom, štátna komisia zaregistruje. Bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych listín štátna komisia určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany alebo koalície. Vyžrebované čísla kandidátnych listín štátna komisia zverejnení na webovom sídle ministerstva vnútra.

Proti rozhodnutiu štátnej komisie o zaregistrovaní kandidátnej listiny s úpravami a proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny môže dotknutá politická strana podať návrh na správny súd. Má na to 3 dni od prevzatia rozhodnutia štátnej komisie. Najvyšší správny súd má na vydanie  rozhodnutia 5 dní.

Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

O VOĽBU POŠTOU JE MOŽNÉ POŽIADAŤ DO 9. AUGUSTA

Už odo dňa vyhlásenia volieb MV SR prijíma žiadosti o voľbu poštou, ktorá je určená pre hlasovanie zo zahraničia. Doteraz (k piatku 30. júna ráno) prijalo MV SR 11 820  žiadostí voličov, ktorí chcú hlasovať poštou. Žiadosť je možné podať elektronicky prostredníctvom novej elektronickej služby, ktorú rezort vnútra spustil ako novinku pre tieto voľby. Druhou možnosťou je písomná žiadosť.

Väčšina žiadostí prichádza elektronicky. V listinnej podobe bolo doručených zatiaľ iba  26 žiadostí. Aplikácia zľahčuje registráciu na voľby z cudziny, priamo cez webovú aplikáciu sa voliť nedá.

Najväčší počet žiadostí o hlasovanie poštou sme zaznamenali z ČR, nasledujú štáty Spojené kráľovstvo, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, USA, Holandsko, Belgicko a nasleduje ďalších 77 krajín.

„Pripomíname voličom dôležitý termín a tým je 9. august. To je posledný termín, dokedy žiadosť musí byť doručená na MV SR, teda nielen poslaná, ale aj doručená. Obzvlášť pripomíname tento termín pre voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR. Zúčastniť sa na voľbách môže totiž táto skupina voličov len prostredníctvom hlasovania poštou,“ povedal minister vnútra Ivan Šimko.

Voličom, ktorí podali elektronickú žiadosť, rezort vnútra následne po jej prijatí posiela materiály na hlasovanie, a to dve obálky a poučenie o spôsobe hlasovania. Samotný hlasovací lístok vybranej strany si voliči vytlačia po zaregistrovaní kandidátnych listín z webu rezortu vnútra, kde budú zverejnené. V prípade listinnej žiadosti budeme posielať voličom aj hlasovacie lístky. Avšak aj títo voliči, v prípade, že by sa pomýlili, budú mať možnosť hlasovací lístok si vytlačiť z webu. MV SR zašle materiály na hlasovanie najneskôr 21. augusta.

Zákon nepripúšťa možnosť doručiť zásielku s materiálmi na hlasovanie v rámci územia Slovenska. Ak chce volič voliť poštou, je povinný v žiadosti uviesť adresu v zahraničí, na ktorú mu je možné zaslať volebné materiály a v prípade potreby si môže zriadiť napríklad aj službu Poste Restante.

Pri elektronickej žiadosti je možné sledovať základné informácie o priebehu doručovania zásielky priamo v informačnom systéme pre voľbu poštou po prihlásení. Podrobnejšie informácie nájde volič aj na webovom sídle Slovenskej pošty https://tandt.posta.sk/ po zadaní čísla zásielky (podacieho čísla), ktoré bolo voličovi doručené v notifikačnom emaile. Do systému sa tedabude môcť volič aj vracať a bude v ňom vidieť, kedy mu ministerstvo vnútra odoslalo materiály k voľbám. Voliča, ktorý o voľby zo zahraničia požiadal, na tieto kroky upozornia aj notifikácie, ktoré mu prídu do e-mailu.

O opakované doručenie materiálov na hlasovanie môže volič požiadať iba v prípade, že pôvodná zásielka s materiálmi na hlasovanie sa ministerstvu vnútra vrátila ako nedoručená. O tejto skutočnosti budete informovaný prostredníctvom emailovej notifikácie. Registráciu pre voľbu poštou je možné zrušiť iba v prípade, že zásielka s  materiálmi na hlasovanie bola MV SR vrátená ako nedoručená, o čom dostane volič takisto emailovú notifikáciu.

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom bude potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Drieňovej ulici č. 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra 2023 do 12.00 h., inak hlas nebude započítaný.

Podrobné informácie o voľbe poštou sú na webe MV SR v časti: https://www.minv.sk/?nr23-posta.

TRANSPARENTNÉ ÚČTY POLITICKÝCH STRÁN

Na účely volebnej kampane môže politická strana použiť iba prostriedky vedené na osobitnom transparentnom účte, ktorého adresu je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra SR. Rezort vnútra zverejňuje odkazy na adresy transparentných účtov na svojom webe. Doteraz oznámilo MV SR transparentný účet 18 politických subjektov. Dostupné sú na odkaze: https://www.minv.sk/?nr23-webps.

Strany môžu minúť maximálne tri milióny eur s DPH. Do výdavkov sa počítajú aj náklady na propagáciu strany 180 dní pred vyhlásením volieb. Strany by mali zverejňovať svoje výdavky priebežne na transparentných účtoch. Povinnosť mať zverejnený transparentný účet formálne vzniká až momentom prvej transakcie od termínu vyhlásenia volieb.

ĎALŠIE INFORMÁCIE K VOĽBÁM A ICH PRÍPRAVE

Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest mali povinnosť do 27. júna utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre parlamentné voľby. Vytvorených bolo spolu 5 996 okrskov. Okrem toho budú vytvorené aj osobitné okrsky pre voľbu poštou, ich počet však bude známy deň po tom, ako sa ukončí možnosť registrácie na voľbu poštou. 

Ďalším dôležitým krokom bude delegovanie členov do okrskových a okresných volebných komisií, tam je termín pre kandidujúce strany, ktoré budú zaregistrovaní, do 21. augusta. „Spôsob vytvárania volebným komisií je jeden z hlavných kontrolných mechanizmov, ktorý zabezpečujú transparentnosť volieb,“ pripomenul minister vnútra.

Využívaným inštitútom pri voľbách býva hlasovací preukaz, ktorý umožní voličov hlasovať mimo svojho okrsku v ľubovoľnej volebnej miestnosti. Obce a mestá začnú s vydávaním preukazov od 16. augusta.

NA SLOVENSKU MÁME TRANSPARENTNÉ VOĽBY

Po páde bývalého režimu od roku 1990 môžeme voliť slobodne a vyberať si svojich zástupcov. Záleží mi veľmi na tom, aby sme o túto možnosť nikdy neprišli. Samotný priebeh hlasovania, spočítavanie hlasov a ich zapisovanie do okrskovej zápisne je otázka, ktorú si musia ustrážiť zástupcova kandidujúcich politických strán v okrskových komisiách. Toto je priestor, na ktorý nemôže dohliadať žiaden štátny orgán ani ministerstva vnútra. Pravidlá, ktoré boli nastavené ešte pred voľbami v roku 1990, sa ukázali za viac ako tri desaťročia ako veľmi transparentné. Vyskytlo sa niekoľko sťažností, ale v ére samostatnosti SR ani jednu z týchto sťažností nevyhodnotil ústavný súd ako opodstatnenú. Systému môžeme dôverovať," povedal minister vnútra.

SUMÁR DÔLEŽITÝCH TERMÍNOV

Základné termíny

 • termín volieb – 30. 9. 2023
 • predpokladané vyhlásenie výsledkov volieb – 1. 10. 2023
 • utvorenie volebných okrskov – do 27. 6. 2023
 • delegovanie členov do okrskových volebných komisií – do 21. 8. 2023

Voľba poštou zo zahraničia

 • žiadosť o voľbu poštou zo zahraničia – do 9. 8. 2023
 • zaslanie volebných materiálov pre voľbu poštou  voličovi ministerstvom vnútra – do 21. 8. 2023
 • doručenie návratných obálok pre voľbu poštou – do 29. 9. 2023 do 12:00

Hlasovací preukaz pre voľbu mimo trvalého bydliska

 • vydávanie hlasovacích preukazov – od 16. 8. 2023
 • podanie žiadosti o hlasovací preukaz elektronicky či poštou – do 8. 9. 2023
 • podanie žiadosti o hlasovací preukaz osobne na obecnom úrade – do 29. 9. 2023

Kandidátne listiny

 • podanie kandidátok – do 2. 7. 2023
 • registrácia kandidátok a pridelenie volebného čísla – do 22. 7. 2023
 • vzdanie sa a odvolanie kandidatúry – do 7:00 28. 9. 2023

Kampaň

 • začiatok volebnej kampane – 9. 6. 2023
 • odkedy sa ráta 3-miliónový limit na kampaň – 11. 12. 2022
 • možnosť vysielať politickú propagáciu v TV – od 9. 9. 2023
 • volebné moratórium – od polnoci z 27. na 28. 9. 2023
 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR