Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Slovenský národný archív sa zapojil do projektu SAFECULT

31. 01. 2023

safecult-logo

Ministerstvo vnútra prostredníctvom Slovenského národného archívu /SNA/ participuje na  medzinárodnom projekte SAFECULT, zameranom  na rozvoj rámca zručností v oblasti manažmentu rizík živelných pohrôm pre európske písomné kultúrne dedičstvo Erazmus+ 2021-1-SK01-KA220-VET-000033337 (doba riešenia 2021 – 2024).

Projekt zohráva významnú úlohu v európskej integrácii, a to vytváraním väzieb medzi občanmi a spoločnou pamäťou Európy.
Zapojili sa doň vysoké školy, archívy a knižnice z Talianska, Rumunska, Veľkej Británie a Slovenskej republiky.

Zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, prírodné a človekom vytvárané hrozby vystavujú toto dedičstvo množstvu rizík, ktoré je potrebné zvládnuť pomocou špecifických zručností. Tie sú riešené za pomoci širokej interdisciplinárnej medzinárodnej spolupráce aj pomocou MV SR v Slovenskom národnom archíve.

Cieľom projektu je zvýšiť a rozšíriť kľúčové kompetencie a zručnosti manažmentu, najmä archivárov, knihovníkov a  konzervátorovvytvoriť spoločnú európsku sieť na spoločné riešenie otázok manažmentu rizika živelných pohrôm ako i prvotného zásahu v prípade vzniku živelnej pohromy, vytvoriť a umožniť medzinárodnú spoluprácu a pomoc. Úlohou SNA je najmä navrhnúť a implementovať rezidenčný medzinárodný kurz u jednotlivých partnerov projektu na podporu koordinácie pri riešení núdzových situácií ako i podieľať sa na všetkých plánovaných aktivitách spojených s riešením projektu.

Jedným z hlavných cieľov MV SR a Slovenského národného archívu je pomôcť archívom pri vypracovaní konkrétnych plánov riadenia rizika katastrof na základe ich osobitných vlastností a kontextu, a tiež pri zvažovaní plánu vzájomnej intervencie s cieľom spolupracovať na riešení odstraňovania prírodných nebezpečenstiev.

Plánované zámery projektu SAFECULT:

 • Vytvoriť multidisciplinárnu európsku sieť/rámec pre nepretržité vzdelávanie o riadení rizika katastrof v inštitúciách zaoberajúcich sa písomným kultúrnym a archívnym dedičstvom.
 • Zvýšiť európsku kapacitu na zvládnutie núdzových situácií (najmä v súvislosti s prvou pomocou) v oblasti písomného archívneho dedičstva aj na Slovensku zapojením partnerov projektu, ich sietí a podporou nových inštitúcií, aby sa pripojili k sieti.
 • Posúdiť stav prevencie a riadenia rizika katastrof v archívoch, konkrétne oslovením partnerských krajín, prostredníctvom zriadenia živých laboratórií nepretržitej pomoci, v ktorej budú mnohé inštitúcie vyzvané, aby sa podelili o svoje špecifické vedecké poznatky a technickú dostupnosť v oblasti znižovania rizika katastrof, a spolu vytvorili harmonizovaný prístup.
  Prínosom MV SR SNA sú skúsenosti s výskumom v oblasti starnutia papiera, konzervovania papiera a riešenia mikrobiologickej kontaminácie dokumentov.
 • Pripraviť nové kurzy, simulačné vzdelávacie aktivity a špecializované učebné osnovy o riadení rizika katastrof pre archívy ako i iné inštitúcie spravujúce písomné kultúrne dedičstvo.
  Bohaté  pedagogické a odborné skúsenosti rezortu vnútra a SNA v oblasti ochrany archívneho dedičstva dávajú priestor pre ich implementáciu do novovytvorených medzinárodných vzdelávacích aktivít.
 • Štúdium použitia prístupov a postupov manažmentu rizík živelných pohrôm prijatých pri prvotnej reakcii na mimoriadne udalosti ovplyvňujúce písomné kultúrne dedičstvo,
 • Návrh a vybudovanie dynamickej vedomostnej základne zameranej na manažment rizík živelných pohrôm a medzinárodnú prvú pomoc.
 • Vypracovať rozšírené učebné osnovy pre odborníkov z praxe, navrhnúť a vypracovať tréningové a vzdelávacie materiály kurzu.
 • Vybudovať európsky rámec pre manažment rizík a núdzových situácií pre písomné kultúrne dedičstvo.

V počiatočnej fáze projektu sa sumarizovali informácie o reálnom aktuálnom stave  v jednotlivých riešiteľských krajinách, ktoré sa následne spracovávali,  a súčasne sa pripravuje realizačná fáza zameraná na plnenie stanovených úloh pre jednotlivých riešiteľov. Jej cieľom je pripraviť zoznam kompetencií, zhrnúť poznatky aj z iných štátov, v ktoré už majú skúsenosti s krízovou situáciou, pripraviť a nastaviť procesy pre rôzne katastrofy a špecifiká záchrany jednotlivých materiálových skupín dokumentov.

Ministerstvo vnútra SR – Slovenský národný archív začína pripravovať podklady pre seminár archivárov s účasťou aj zahraničných prednášajúcich a účastníkov, ktorý sa uskutoční na Slovensku začiatkom leta 2023 s podporou Odboru archívov a registratúr MV SR.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR