Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Štvrtý workshop OECD o posilnení analytických kapacít vo verejnej správe

Bratislava, 28. 05. 2015

oecd

Analytické kapacity resp. tvorba politík verejnej správy na základe analýz boli témou štvrtého workshopu, ktorý organizovalo Ministerstvo vnútra SR pod zástitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v dňoch 27. a 28. mája 2015 v Bratislave ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy.

Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenským ústrednými orgánmi štátnej správy Public Governance Review, t.j. správu o stave verejnej správy s cieľom rozanalyzovať a vybudovať kapacity na rozvoj a implementáciu rozsiahlej reformy verejnej správy, ktorá zabezpečí občanom Slovenska jednoduchšiu komunikáciu so štátom. Súčasťou tohto hodnotiaceho projektu je aj séria piatich interaktívnych seminárov, ktoré sú koncipované ako platforma na produktívnu diskusiu a zdieľanie expertíz medzi zástupcami slovenskej strany a expertmi OECD. Vybraní predstavitelia z členských krajín OECD prezentujú informácie o výzvach a procesoch, ktorými čelili v ich krajinách s cieľom pomôcť s nachádzaním riešení obdobných situácií na Slovensku.

Účastníci workshopu

Prvý deň workshopu otvoril projektový líder OECD Daniel Trnka s vysvetlením nevyhnutnosti využitia analytických kapacít vo verejnej správe: „Tvorba politík založená na faktoch, dátach a analýzach ako aj stanovovanie si merateľných výkonnostných indikátorov na priebežné vyhodnocovanie cieľov je základ pre tvorbu politík v prospech spoločnosti a samotného občana.“  Trnka ocenil, že budovanie analytických kapacít je súčasťou reformy verejnej správy na Slovensku a zároveň otvoril otázku zabezpečenia dopytu po fungovaní analytických kapacít v prospech systému. 
Fungovanie analytických kapacít vo Veľkej Británii priblížil expert OECD  Michael Kell,  hlavný ekonóm Národného kontrolného úradu. Zamestnanci tohto úradu pomáhajú parlamentu a exekutívnej zložke a priebežne hodnotia realizované politiky v oblasti hospodárstva, vzdelávania, sociálnych vecí z pohľadu efektívneho využitia verejných zdrojov. V ďalšej časti workshopu vystúpili dvaja predstavitelia slovenských analytických útvarov a predstavením ich fungovania a náplni činnosti.

Účastníci workshopu

Martin Filko z Inštitútu finančnej politiky pri MF SR predstavil 12-ročnú činnosť inštitútu, ktorý sa zameriava na tvorbu makroekonomických a daňových prognóz a analýz v oblasti štátneho rozpočtu, zdravotníctva, energetiky a penzijného systému.
Matúš Šesták z Analyticko-metodickej jednotky MV SR,  pôsobiacej 1,5 roka v štruktúre sekcie verejnej správy rezortu vnútra, predstavil jej činnosť na podporu realizovaných procesov v oblasti reformy verejnej správy ESO, akými sú napríklad analýzy procesov na úradoch verejnej správy s cieľom zvýšiť výkonnosť a odstrániť duplicity.
Hannah Glatz, expertka na reformu zákona o rozpočte z rakúskeho ministerstva financií priblížila systém analytických kapacít v rakúskej vláde, jeho štruktúru, ciele a spôsob ich fungovania ako aj spôsob využitia výsledkov analýz vládou. Zaujímavosťou je, že analytické kapacity sú u našich západných susedov  zabudované už v procedúrach tvorby jednotlivých politík (napr. pri tvorbe štátneho rozpočtu, a teda nefungujú ad hoc a separátne).

Kľúčové zistenia diskusie prvého dňa workshopu sa niesli v troch rovinách; každá krajina si vytvára v oblasti analytických kapacít vlastnú politiku závisiacu od lokálnych okolností,  podpora na politickej úrovni, zachovanie nezávislosti a existencia min. jednej jadrovej témy sú pre správnu činnosť analytických útvarov kľúčové a nevyhnutnosťou je podpora budovania kvalifikovaných tímov a zabezpečenie ich priebežného vzdelávania a rozvoja (aj formou tzv. peers to peers visits – učenie sa implementácii politík po praktickej stránke v jednotlivých krajinách).

Druhý deň workshopu sa Daniel Trnka venoval pohľadu OECD na proces hodnotenia dopadu regulácií k zlepšeniu kvality rozhodnovacieho procesu pri príprave právnych predpisov s prihliadnutím na  skúsenosti z členských krajín OECD v rozličných sektoroch (potravinárstvo, hazard, doklady). K jeho odporúčaniam patrí výber vhodných metodologických postupov, konzultácia so širokým spektrom partnerov a komplexná analýza dosahov na regulované subjekty vrátane ich kvantifikácie (z pohľadu porovnania nákladu a užitočnosti pre spoločnosť a príp. finančné dosahy pre podnikateľskú sféru). Predstavitelia OECD pozitívne ohodnotili zmeny v oblasti metodiky spracovania doložky vplyvov v rámci legislatívneho procesu na Slovensku, ktoré boli schválené v januári s účinnosťou od októbra 2015.  

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk


 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR