Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Tretí workshop OECD o manažmente ľudských zdrojov v štátnej správe

Bratislava, 13. 05. 2015

oecd

Manažment ľudských zdrojov ako podstatná súčasť zlepšovania výkonu štátnej správy bol témou tretieho workshopu, ktorý ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy zorganizovalo Ministerstvo vnútra SR pod záštitou  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v dňoch 12. a 13. mája 2015 v Bratislave. 

Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenským ústrednými orgánmi štátnej správy Public Governance Review, t.j. správu o stave verejnej správy s cieľom rozanalyzovať a vybudovať kapacity na rozvoj a implementáciu rozsiahlej reformy verejnej správy, ktorá zabezpečí občanom Slovenska jednoduchšiu komunikáciu so štátom. Súčasťou tohto hodnotiaceho projektu je aj séria piatich interaktívnych seminárov, ktoré sú koncipované ako platforma na produktívnu diskusiu a zdieľanie expertíz medzi zástupcami slovenskej strany a expertmi OECD. Vybraní predstavitelia z členských krajín OECD prezentujú informácie o výzvach a procesoch, ktorými čelili v ich krajinách s cieľom pomôcť s nachádzaním riešení obdobných situácií na Slovensku.

Záber z rokovania

Ako v úvode tretieho workshopu v utorok 12. mája uviedol Adam Ostry, projektový líder OECD: „Efektívna a výkonná štátna správa buduje dôveru.“ V rámci prvého bloku prezentácií vystúpila Ľudmila Staňová z Fakulty ekonomických a sociálnych vied Univerzity Komenského, ktorá predstavila prítomným stratégiu a základné princípy pripravovanej novely zákona o štátnej službe v gescii Úradu vlády.
Adrián Jenčo, generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR, sa v rámci svojej prezentácie reformy ESO v kontexte riadenia ľudských zdrojov venoval jednotlivým aktivitám na posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, činnostiam na stimuláciu výkonu verejnej správy akými je aj prebiehajúce meranie spokojnosti občanov na klientskych centrách, ako aj prebiehajúcej analýze organizačných štruktúr. Jej cieľom je etablovať optimálny program pre jednotlivé pozície tak, aby na rovnakom pracovnom mieste bol porovnateľný rozsah činností a zabezpečené spravodlivé odmeňovanie jednotným systémom.
Daniel Gerson, projektový manažér OECD pre HR, vystúpil s porovnaním Slovenska s ostatnými krajinami OECD ako aj predstavením trendov v oblasti ľudských zdrojov. Slovensko patrí ku krajinám s vyšším podielom zamestnancov vo verejnom sektore než je priemer OECD, v štruktúre štátnych zamestnancov je vyšší podiel ľudí vo veku nad 50 rokov a žien než je priemer v národnom hospodárstve. Ako trendy, ktoré budú definovať nový štandard HR vo verejnom sektore,  definoval redukovanie aparátu štátnej správy, zvyšovanie diverzity medzi zamestnancami (podiel žien na vyšších postoch, migranti, mladé kapacity), flexibilnejšie prijímanie a dôraz na kompetencie a zručnosti zamestnancov.

Popoludňajší blok začal prezentáciou finančného konzultanta fínskeho ministerstva financií Ariho Holopainena, ktorý predstavil fungovanie štátneho aparátu vo Fínsku a kľúčové elementy riadenia výkonu štátnej správy ako prevažne otvorený systém náboru (okrem ministerstiev obrany a zahraničných vecí), s malým priestorom pre politické nominácie, kvalitne pripravenou legislatívou, systémom spolupráce a kolektívneho vyjednávania.
Poradca poľského premiéra z Útvaru pre komunikáciu a medzinárodnú spoluprácu Krzysztof Banaś predstavil organizáciu a štruktúru štátnej správy v Poľsku a úlohu Úradu pre výkon štátnej služby, ktorý je zodpovedný za riadenie ľudských zdrojov naprieč štátnou správou a podriadený priamo premiérovi.

Druhý deň workshopu po reflexii na podnety predošlého dňa otvoril Kaido Paabusk, bývalý riaditeľ oddelenia verejnej správy a verejnej služby na estónskom ministerstve financií. Verejná správa v Estónsku je silno decentralizovaná, fragmentovaná a  založená na profesionalite. Zároveň naznačil posun v očakávaniach voči verejnej správe od stability, profesionality, politickej stability k dôveryhodnosti, atraktivite pre mladšiu generáciu ako aj profesionálov a manažérov ako aj garancii rozvoja verejnej služby a jej zamestnancov.
Samuel Arbe, riaditeľ pre OP Efektívna verejná správa  zo sekcie európskych programov rezortu vnútra, v záverečnej časti workshopu predstavil samotný operačný program, jeho koncept a prioritné osi s dôrazom na ľudské zdroje, ktoré majú postavenie špecifického cieľa. Jeho súčasťou budú aktivity zamerané na zabezpečenie odborného vyškolenia a primeraného vybavenia pre zamestnancov štátnej správy, posilnenie analytických kapacít, zabezpečenie transparentného a na súťaži založeného výberu zamestnancov  a efektívna implementácia zákona o štátnej službe ako aj samotnej stratégie ľudských zdrojov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk


 

 

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR