Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Ministerstvo vnútra pripravilo zákon k druhej etape programu ESO

27. 03. 2013

mv_on_table

Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý nadväzuje na zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe . Cieľom predloženého návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy, ktorých podstatou je integrácia orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu.

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 až 2016 zaviazala prijať legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy. Návrhom zákona sa sledujú ciele obsiahnuté v Programe ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) schválenom uznesením vlády č. 164/2012.

Podstatou prvej etapy programu ESO bola integrácia špecializovaných pôsobností štátnej správy s účinnosťou k 1. januáru 2013, kedy došlo k zrušeniu špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy na krajskej úrovni. Hlavný cieľom druhej etapy procesu integrácie reprezentovanej návrhom zákona je vytvorenie jednotnej a prehľadnej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy sústredením pôsobností vybraných orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu na miestnej úrovni, ktorý bude vykonávať pôsobnosť na prevažnej väčšine úsekov štátnej správy.

Ministerstvo vnútra navrhuje zrušiť

  • obvodné úrady životného prostredia,
  • obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie,
  • obvodné lesné úrady,
  • obvodné pozemkové úrady, 
  • správy katastra

a ich pôsobnosť presunúť na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad.

Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zrušiť dohromady 248 miestnych orgánov štátnej správy, z toho 40 subjektov s právnym postavením rozpočtovej organizácie. V súlade s územným a správnym usporiadaním Slovenskej republiky sa ustanovujú okresné úrady so sídlami v 72 okresoch.

Navrhovaná právna úprava zachová doteraz existujúci odvetvový princíp riadenia a kontroly štátnej správy uskutočňovanej integrovaným miestnym orgánom štátnej správy príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a nepredstavuje zvýšenú záťaž v rozhodovacej činnosti rezortov, do ktorých pôsobnosti patria jednotlivé úseky štátnej správy

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. októbra 2013.