Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

V rámci programu ESO sa začalo s opatreniami v miestnej štátnej správe

02. 01. 2013

urad

Od 1. januára 2013 je účinný zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe, ktorý  realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 a ciele Programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa/


Napriek niektorým zlepšeniam v minulom období sú ľudia pri vybavovaní záležitostí na úradoch stále vystavení rôznym formám stresu z byrokratických postupov – preto sa v štátnej správe navrhujú systémové zmeny. Tie sú potrebné aj vzhľadom na súčasné verejné financie a nevyhnutnosť šetrenia - musia však ísť ruka v ruke s efektívnosťou, modernizáciou a elektronizáciou úradov. Jedným z prvých krokov na dosiahnutie týchto cieľov je vytvorenie novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy, ktorej princípmi bude zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou, transparentnosť, efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinná kontrola.
Tieto opatrenia sa budú realizovať v dvoch etapách:

  1. zrušením vymedzených krajských štruktúr miestnych orgánov špecializovanej štátnej správy a presun ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov od 1. januára 2013 /to upravuje vypracovaný návrh zákona/;
  2. integráciou všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu s odhadom od 1. januára 2014.

K 1. januáru 2013 dôjde k zrušeniu 64 štátnych úradov.

Pôsobnosť

  • krajských školských úradov;
  • krajských stavebných úradov;
  • územných vojenských správ

prejde na existujúce obvodné úrady v sídle kraja v pôsobnosti MV SR.
Majetok štátu v správe týchto úradov sa zverí do správy MV SR – rovnako aj personálna pôsobnosť vo vzťahu k ich zamestnancom.

Kompetencie zrušených

  • krajských úradov životného prostredia;
  • krajských pozemkových úradov;
  • krajských lesných úradov;
  • katastrálnych úradov;
  • krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

sa presunú do príslušného špecializovaného orgánu nižšieho stupňa v pôsobnosti príslušného ústredného orgánu štátnej správy /napr. krajské úrady životného prostredia prejdú do obvodných úradov životného prostredia v sídlach krajov v pôsobnosti ministerstva životného prostredia a pod./.

Týmto spôsobom sa obmedzí počet subjektov, ktoré doteraz nakladajú s majetkom štátu, vykonávajú verejné obstarávanie a rozhodujú o personálnych otázkach.
Toto opatrenie má antikorupčný charakter, stransparentní sa riadenie a kontrola verejných prostriedkov.
Znamená tiež zníženie výdavkov – centralizáciou podporných činností prierezového alebo obslužného charakteru /napr. personalistika, mzdy, ochrana objektov, rozpočet, verejné obstarávanie/.

Po prijatí zákona v oblasti výdavkov štát v budúcom roku vo vzťahu k roku 2012 predpokladá úsporu 3,2 milióna eur /bez vyčíslenia vplyvu zo strany ministerstva školstva/. Ide o integráciu krajských stavebných úradov, zrušenie obvodných úradov ako právnických osôb a zrušenie územných vojenských správ. Odhady úspor zatiaľ nezahŕňajú výdavky, ktoré sa ušetria dislokáciou týchto útvarov do jedného orgánu štátnej správy.