Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2021, streda
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania
 
na
sobotu  4. novembra 2017
voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 h

 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

◊   Organizačno-technické zabezpečenie volieb
     Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

◊   Financovanie volieb
     Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

◊   Informácie pre voliča
     Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Spôsob hlasovania

◊   Volebné obvody
     Oznámenia o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť vo voľbách do zastupiteľstva samosprávneho kraja, o sídle volebnej komisie samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií

◊   Informácie pre kandidujúce politické strany, koalície a nezávislých kandidátov
     Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

◊   Zoznamy kandidátov
     Zoznamy kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a pre voľby predsedu samosprávneho kraja

◊   Vzory tlačív
     Vzory tlačív pre obce a volebné komisie

◊   Volebná kampaň
     Informácie súvisiace s vedením volebnej kampane (kandidáti, tretie strany)

◊   Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
     Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

◊   Výsledky volieb

 

 

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy