Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2023, streda
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Subjekty, z ktorých činnosti vznikajú archívne dokumenty, majú zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach povinnosť vypracovať každých 5 rokov návrh na vyradenie registratúrnych záznamov a predložiť ho na schválenie príslušnému archívu. Archív vo vyraďovacom konaní posúdi predložený návrh. Ak je návrh v súlade s platnou legislatívou, s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom pôvodcu registratúry, archív návrh schváli. Ak sa počas konania skonštatuje, že predložený návrh nie je v súlade s platnou legislatívou, s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom pôvodcu registratúry, archív vyzve subjekt na prepracovanie návrhu a na jeho opätovné predloženie na schválenie.

Orgány verejnej moci sú podľa § 17 odst. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky prostredníctvom elektronického formulára pre elektronické podanie.

Z vyššie spomenutých dôvodov sú orgány verejnej moci povinné podávať návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov elektronicky prostredníctvom elektronického formulára publikovaného na portáli Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti Životné udalosti – Elektronický archív Slovenska (https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Elektronicky-archiv-Slovenska/Vkladanie-vyradenych-registr-zaznamov).

Pred prvým podaním návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov musí štatutárny zástupca požiadať Ministerstvo vnútra SR odbor archívov a registratúr o vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby, ktorú zastupuje.

Žiadosť o vytvorenie osobného prostredia sa posiela cez Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk ), záložku všeobecná agenda, pričom za poskytovateľa služby sa vyberie MV SR – Elektronický archív Slovenska.

Štatutárny zástupca právnickej osoby v žiadosti uvedie, že žiada o vytvorenie osobného prostredia pre právnickú osobu s identifikačnými údajmi IČO, obchodné meno, ulica, číslo domu, mesto, PSČ. Ďalej uvedie svoje osobné údaje a ním určených ďalších fyzických osôb, ktoré poveruje komunikáciou v mene právnickej osoby, v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, mesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, telefónne číslo, ulica, číslo domu, mesto, PSČ.

Informácia o vytvorení osobného prostredia právnickej osoby bude doručená do elektronickej schránky.

Zriadenie konta v Elektronickom archíve Slovenska (PDF, 513 kB)

Podanie návrhu na vyradenie cez ISEA (PDF, 600 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]