Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

Vzory dokumentov a tlačív

 

Poštová adresa na doručovanie podaní:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

 

Informácie k žiadostiam o výpis pre združenie občanov:

O výpis je možné požiadať vo forme predpísaného tlačiva "Tlačivo žiadosti o výpis", ktoré nájdete nižšie v časti „Dokumenty na stiahnutie“. Žiadosti o výpis vybavujeme podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 30 dní a zasielame do elektronických schránok.

Podľa položky 34 písmena m) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je vyhotovenie výpisu spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5 EUR. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné zakúpiť na poštách, ktoré predávajú e-Kolky s QR kódom (eKolok priložiť k tlačivu), alebo zakúpením e-kolku v kiosku priamo v budove ministerstva vnútra na Drieňovej 22, Bratislava, resp. prostredníctvom webovej aplikácie (viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdete na webových stránkach Slovenskej Pošty, a.s.: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok).

 

Stránkové hodiny podateľne:

Pondelok, utorok a štvrtok - od 8:00 h. do 15:00 h.

Streda - od 8:00 h. do 17:00 h.

Piatok - od 8:00 h. do 14:00 h.

 

Žiadosť o výpis v elektronickej forme

O výpis je možné požiadať aj elektronickou formou, a to:

  • ProstredníctvomRegistra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) dostupného na webových stránkach Štatistického úradu SR https://rpo.statistics.sk/rpo (vyžaduje sa prihlásenie cez e-ID). Platobné údaje na úhradu správneho poplatku Vám budú doručené do Vašej elektronickej schránky na www.slovensko.sk. Elektronický výpis sa doručuje do elektronickej schránky žiadateľa na ÚPVS.

 

  • Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk (rovnako sa vyžaduje prihlásenie cez e-ID). Po prihlásení do portálu je následne potrebné na hlavnej stránke zvoliť „Nájsť“ a vyhľadať službu Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra mimovládnych neziskových organizácií. Následne sa sprístupní formulár elektronickej žiadosti. Poplatok sa v tomto prípade znižuje o polovicu na 2,50 EUR. Elektronický výpis sa doručuje do elektronickej schránky žiadateľa na ÚPVS.