Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Zákonne lehoty konania

Zákonné lehoty pre živnostenský (okresný) úrad v konaní o vzniku živnostenského oprávnenia a v konaní o uložení pokuty Živnostenské oprávnenie predstavuje právo fyzickej osoby alebo právnickej osoby prevádzkovať živnosť. Keďže toto právo sa konštituuje v konaní pred orgánom štátnej správy, ktorým je živnostenský (okresný) úrad, platia pre procesný postup tohto orgánu zákonom ustanovené pravidlá. Základným zákonom, ktorým sa orgány štátnej správy riadia pri konaniach, v ktorých rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov a organizácií, je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Podľa § 71 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskroších predpisov (ďalej len "živnostenský zákon") sa konanie vo veciach upravených živnostenským zákonom spravuje spomínaným zákonom o správnom konaní, ak jednotlivé ustanovenia živnostenského zákona neustanovujú inak. Tieto odlišnosti, dotýkajúce sa postupu živnostenského úradu v konaní o vzniku živnostenského oprávnenia, sú pomerne významné a dotýkajú sa týchto skutočností:


 

U ohlasovacích živností, ktorými sú voľné, remeselné a viazané živnosti, je živnostenský úrad povinný vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, keď sa mu ohlásenie a výpisy z registra trestov doručili. Náležitosti ohlásenia, vrátane iných údajov k ohláseniu, sú explicitne upravené v § 45, 45a a 46 živnostenského zákona. Podanie na živnostenskom (okresnom) úrade sa považuje za ohlásenie iba vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti. Ak podanie všetky náležitosti neobsahuje, živnostenský (okresný) úrad vyzve podnikateľa, aby zistené nedostatky odstránil. Vo výzve mu určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, najmenej však 15 dní. Ak sú na to závažné dôvody, môže živnostenský (okresný) úrad na žiadosť podnikateľa predĺžiť lehotu na odstránenie nedostatkov a to aj opakovane. Po odstránení nedostatkov sa podanie stáva ohlásením so všetkými právnymi dôsledkami (týmto dňom vzniká živnostenské oprávnenie) a živnostenskému úradu začína plynúť 3-dňová lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Druhou odlišnosťou procesného postupu živnostenského (okresného) úradu oproti postupu podľa zákona o správnom konaní, je právo a povinnosť živnostenského (okresného) úradu zastaviť konanie, ak podnikateľ v určenej lehote neodstráni závady svojho podania. Pre možnosť odvolania sa voči rozhodnutiu o zastavení konania platia príslušné ustanovenia správneho poriadku, podľa ktorých tak možno urobiť v 15-dňovej lehote od doručenia rozhodnutia.

Podľa zákona o správnom konaní sa rozhodnutia v jednoduchých veciach vydávajú bezodkladne, v ostatných prípadoch do 30 dní od začatia konania a vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní, pričom túto lehotu môže primerane predĺžiť iba odvolací orgán. Aj keď to živnostenský zákon bezprostredne inak neupravuje, tieto všeobecné lehoty nemôžu platiť pre konanie živnostenského (okresného) úradu vo veci rozhodovania o tom, že živnostenské oprávnenie - z dôvodov neplnenia požiadaviek ustanovených živnostenským zákonom osobou uchádzajúcou sa o živnostenské oprávnenie - nevzniklo. Živnostenský (okresný) úrad musí rozhodnutie o tom, že živnostenské oprávnenie nevzniklo, vydať v 3-dňovej lehote (meranej pracovnými dňami) a to preto, lebo inak by bol povinný v tejto lehote vydať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Právne významné sú aj lehoty, v ktorých živnostenský (okresný) úrad môže začať konanie o uložení pokuty. V prípadoch neoprávneného podnikania právnických osôb alebo fyzických osôb môže konanie o uložení pokuty živnostenský (okresný) úrad začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom podnikaní dozvedel, najneskôr však do 5 rokov od doby, keď k porušeniu došlo. Pri pokračujúcom neoprávnenom podnikaní môže konanie začať najneskôr do 5 rokov, keď neoprávnené podnikanie ešte trvalo. V prípadoch porušenia iných ustanovení živnostenského zákona môže začať konanie o uloženie pokuty len do jedného roka odo dňa, keď sa o danej skutočnosti dozvedel, najneskôr však do 3 rokov od doby, keď taká skutočnosť ešte trvala, a ak ide o nesplnenie povinnosti v lehote určenej živnostenským zákonom, najneskôr do 3 rokov od doby, kedy uplynula lehota na splnenie povinnosti určenej živnostenským zákonom. 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy