Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra

Popis elektronickej služby "Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný výpis

Výsledný dokument: verejný výpis zo živnostenského registra

Žiadateľ: podnikateľ, občan
 
Požadované dokumenty: bez príloh

Správne poplatky: 5 € za jeden výpis (správny poplatok sa nevyberie ak sa úkon vykonal elektronicky a podanie je podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa)

Doba vybavenia: bezodkladne po doručení do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno/nie

Spôsob prevzatia: elektronicky

Miesto prevzatia: elektronická schránka žiadateľa na ÚPVS

Priebeh činnosti/procesu:

Podanie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa: 

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
 2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní) prostredníctvom elektronickej správy,
 5. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad zašle verejný výpis elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Podanie nepodpísané elektronickým podpisom žiadateľa:

 1. žiadateľ zašle vyplnené nepodpísané elektronické podanie,
 2. po doručení podania do schránky okresného (živnostenského) úradu bude žiadateľovi ponúknutá možnosť uhradiť správny poplatok buď prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom internet bankingu (v tomto prípade je termín na uhradenie správneho poplatku 15 dní odo dňa prijatia správy), 
 3. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní) prostredníctvom elektronickej správy,
 4. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad zašle verejný výpis elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Prejsť na elektronickú službu "Poskytovanie výpisu z verejnej časti živnostenského registra".

 

Žiadosť o výpis zo živnostenského registra - verejný výpis je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Žiadosti o výpis zo živnostenského registra (RTF, 80 kB).

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]