Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Predarchívna starostlivosť

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pôvodcovia registratúry

Pôvodcovia registratúry sú rozdelení do troch kategórií podľa toho, či sa ich týka povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a/alebo registratúrny plán. O kategorizácii pôvodcu registratúry rozhodne územne príslušný Štátny archív, resp. jeho pracovisko na základe písomnej žiadosti pôvodcu registratúry, resp. pôvodcom povereného správcu registratúry. Určenie kategórie pôvodcu vykonáva Štátny archív bezplatne.

 

Orientačná pomôcka k určeniu povinnosti  vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán

v súlade s §16 ods. 2 písm. b), ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení zákona č. 266/2015 Z. z. a § 4 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 92/2013 Z. z.  
 


  Pôvodcovia  registratúry I.. kategórie
 

(povinní  vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán)


 

  - orgány verejnej moci (ústredné orgány

  štátnej správy, orgány štátnej správy, 

  orgány územnej samosprávy) 

-  organizácie zriadené a založené orgánmi 

  verejnej moci

-  právnické osoby zriadené zákonom 

-  podnikateľské subjekty s majetkovou 

  účasťou orgánu verejnej moci alebo ním 

  založené a zriadené 

-  právnické osoby konajúce vo verejnom 

  záujme 


 

Pôvodcovia registratúry II. kategórie

 

(povinní  vypracovať iba registratúrny plán)


 

-  všetky subjekty, ktoré nepatria do I. ani do 

  III. kategórie 

-  vzdelávacie inštitúcie – neštátne 

-  podnikateľské subjekty, ktoré  nepatria do III. kategórie  a z ich činnosti  vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu 

-  ústredné orgány alebo im na roveň 

  postavené subjekty politických strán, 

  nadácií, občianskych združení 

-  neštátne fondy 

-  registrované cirkvi a náboženské 

  spoločnosti 


 

Pôvodcovia registratúry III. kategórie

(nie sú povinní  vypracovať registratúrny poriadok ani registratúrny plán)


 

  -  všetky subjekty, ktoré nepatria do I. ani do II. kategórie

-  pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých 

  nevznikajú registratúrne záznamy, ktoré   

  majú trvalú dokumentárnu  hodnotu 

-  fyzické a právnické osoby podnikajúce na 

  základe živnostenského oprávnenia alebo 

  iného oprávnenia podľa osobitného 

  predpisu 

- základné (miestne) organizácie politických 

  strán, občianskych združení 

- pôvodcovia registratúry, ktorých výsledky 

  činnosti sú predmetom autorského práva 

  (fyzické i právnické osoby)


 

 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a plánov na schválenie

Registratúrne poriadky a plány sa predkladajú na schválenie územne príslušnému Štátnemu archívu. Pri ich tvorbe treba zohľadniť o akých pôvodcov sa jedná a do ktorej kategorizačnej skupiny patria. 

Ministerstvo vnútra vydalo vzorové registratúrne poriadky a plány pre rôzne typy subjektov. Tieto vzory nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR, aj s aktualizáciami.

Po schválení registratúrneho poriadku a plánu Štátnym archívom sa v praxi musia používať na vedenie konkrétnej registratúry v danom subjekte. V prípade záujmu o konzultáciu, môžete kontaktovať pracovníkov Štátneho archívu. Konzultácie sú bezplatné.

Vyraďovanie registratúrnych  záznamov

Po uplynutí lehôt uloženia registratúrnych záznamov, ktoré sú stanovené v registratúrnom pláne, môže podať daný subjekt návrh na vyradenie registratúrnych záznamov. Vo vyraďovacom konaní sa rozlišujú registratúrne záznamy so znakom hodnoty A – jedná sa o dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou, ktoré po uplynutí lehoty uloženia musia byť odovzdané do trvalej archívnej starostlivosti Štátneho archívu. Registratúrne záznamy bez znaku hodnoty A múžu byť po súhlasnom rozodnutí Štátneho archívu zničené. Povinnosť uskutočniť vyraďovacie konanie majú subjekty minimálne raz za päť rokov.

Odovzdanie archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní

Po uskutočnení vyraďovacieho konania Štátny archívy vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie najneskorší termín odovzdania dokumentov do Štátneho archívu, resp. pracoviska. Konkrétny termín je potrebné dohodnúť s pracovníkom archívu. Odovzdávanie archívnych dokumentov prebieha na základe preberacieho protokolu, ktorý pripraví zamestnanec archívu a zoznamu odovzdávaných archívnych dokumentov, ktorý pripraví odovzdávajúci subjekt. Archívne materiály musia byť uložené v archívnych krabiciach. Archívne krabice musia byť označené registratúrnymi štítkami. Na štítkoch sa uvádza názov a adresa pôvodcu, názov vecnej skupiny, registratúrna značka, lehota uloženia, rok vzniku dokumentov a poradové číslo škatule. Preberanie archívnych dokumentov musí byť v súlade s návrhom na vyradenie, ktorý vypracoval daný subjekt a schválil štátny archív.

Štátny odborný dozor

Štátny archív v Banskej Bystrici a jeho pracoviská vykonávajú Štátny odborný dozor na úseku správy registratúry. Aktuálny plán kontrol môžete nájsť na tomto odkaze.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]