Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2021, nedeľa
 

Opis projektu

Národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy 

Národný projekt s názvom Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy je svojím obsahom zameraný na dosahovanie kľúčového prvku programu súčasnej reformy verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zameriava na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu je posilnenie resp. zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS), kde už v súčasnosti určitá forma analytických útvarov existuje, resp. vybudovanie analytických útvarov na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Tento hlavný cieľ je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, preto je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ÚOŠS, ktoré sú zodpovedné za uvedené činnosti.

Cieľom je taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.

Aby boli strategické a koncepčné materiály a následne rozhodnutia kvalitné, je nevyhnutnosťou vychádzať z kvalitne pripravených analytických podkladov a dát. Preto treba cielenejšie využívať analytické kapacity, systematickejšie využívať informácie či zlepšiť koordináciu ich zhromažďovania od vlády naprieč príslušnými ministerstvami. Výsledkom projektu tak bude kvalitnejšie spravovanie vecí verejných vďaka plne fungujúcim odborným analytickým útvarom, ktoré pomôžu politikom robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach a analýzach. Cez operačný program Efektívna verejná správa sa tak priamo podporí vznik nových pracovných miest pre analytikov a anlytičky na ministerstvách.

Projekt je realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Vytvorenie metodiky pre systém nastavenia práce a pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických útvarov  
je realizované za účelom vytvorenia jednotnej metodiky, jednotného systému riadenia na základe požiadaviek na posilnenie/vytvorenie analytických útvarov a ich analytických kapacít, ktoré vyplynuli z akčného plánu Koncepcie budovania analytických a metodických kapacít verejnej správy. Toto zahŕňa hlavne metodiku výberového procesu, požiadavky na zamestnancov a zjednotenie činností týchto útvarov. V neposlednom kroku je nevyhnutné nastavenie hodnotenia práce, nastavenie reportingu, procesov a systému zadávania úloh.

Metodika pre budovanie AK_final_marec 2020 (PDF, 692 kB)

2. Posilnenie existujúcich analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené 

3. Vytvorenie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary nemajú zriadené 

4. Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánov štátnej správy zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA)

Aktivity č. 2 až 4 sú realizované na základe stanovenej metodiky a požiadaviek v aktivite č. 1. Obsadzovanie jednotlivých pozícií bude v súlade so stanovenými metodikami v zmysle koordinačného mechanizmu. Výberový proces, zavedenie a riadenie analytických kapacít je však na zodpovednosti jednotlivých ÚOŠS, na základe optimalizačných návrhov z predchádzajúcich aktivít.

5. Odborné a interaktívne semináre/workshopy pre prenos informácií 
sú realizované na základe potreby prehlbovania a zjednocovania kvalifikácie analytických zamestnancov a zamestnankýň  na analytických útvaroch vybraných ÚOŠS. 

 

Spolupracujúcimi subjektmi – partnermi prijímateľa sú:

Ministerstvo financií SR (Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze), 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (Inštitút vzdelávacej politiky), 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (Inštitút sociálnej politiky), 

Ministerstvo životného prostredia SR (Inštitút environmentálnej politiky),  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Inštitút dopravnej politiky), 

Ministerstvo zdravotníctva SR (Inštitút zdravotných analýz), 

Ministerstvo kultúry SR (Inštitút kultúrnej politiky), 

Ministerstvo obrany SR (Analytický útvar), 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Inštitút pôdohospodárskej politiky), 

Ministerstvo hospodárstva SR (Centrum pre hospodárske otázky), 

Úrad vlády SR (Inštitút pre stratégie a analýzy), 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz),

 

 

Hlavná stránka projektu

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)