Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 
Verejná správa / Miestna štátna správa, územná samospráva / Územná samospráva / Výstupy z projektu s Radou Európy „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“

Výstupy z projektu s Radou Európy „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začalo v septembri 2019 v spolupráci s Centrom expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy s realizáciou projektu „Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku“. Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie na podporu štrukturálnych reforiem a je zameraný na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku.
V prvej časti projekt zahŕňal odporúčania týkajúce sa rozvoja stratégie pre lepšie nastavenie a fungovanie samosprávy v Slovenskej republike, vrátane analýzy územno-správneho členenia, deľby kompetencií ako aj auditu príslušných právnych predpisov a prípravy expertnej hodnotiacej správy (tzv. peer review). Ďalším prvkom projektu je implementácia konkrétnych nástrojov Rady Európy, ktoré boli realizované voči samosprávam v rôznych oblastiach, ako budovanie kapacít samosprávy s cieľom zlepšiť spravovanie zabezpečené samosprávami a poskytovanie služieb.
Na tomto mieste Vám predstavujeme konkrétne výstupy z prvej fázy projektu:

Analýza potrieb vzdelávania miestnej samosprávy na Slovensku
Cieľom jednej z realizovaných projektových aktivít bolo získať poznatky o aktuálnom stave potrieb v oblasti vzdelávania a kapacít v samospráve prostredníctvom implementácie nástroja Rady Európy s názvom Analýza potrieb vzdelávania a kapacít (TNA), ktorý napomáha členským krajinám identifikovať v daných oblastiach priestor na zlepšenie. Ústav verejnej politiky (ÚVP) Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je partnerskou organizáciou Rady Európy, zrealizoval následne spolu s medzinárodným expertom Cezarym Trutkowski pripravil dokument Analýza potrieb vzdelávania miestnej samosprávy na Slovensku.
Analýza vychádza z vykonania kombinovaného výskumu – kvalitatívneho a kvantitatívneho. Kvalitatívny výskum bol realizovaný v mesiacoch november 2019 až február 2020. Pozostával z 25 rozhovorov so starostami, prednostami, vedúcimi zamestnancami personálnych oddelení, predstaviteľmi školiacich centier a združení (Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska) a troch fokusových skupín realizovaných v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Kvantitatívna časť zberu dát pozostávala z dotazníkového prieskumu realizovaného v mesiacoch apríl a máj 2020 na reprezentatívnej vzorke 398 obcí s mierou návratnosti na úrovni 43,5 %. Dokument sa skladá s prehľadne usporiadaných častí obsahujúcich metodológiu výskumu, základné informácie o systéme verejnej správy na Slovensku, zistenia vychádzajúce z názorov a pohľadov zapojených subjektov, znázornené prostredníctvom grafov a záverečné odporúčania.

Národná stratégia vzdelávania v samospráve
Dokument Národná stratégia vzdelávania v samospráve, ktorú v spolupráci s medzinárodným expertom Cezarym Trutkowski vypracoval Ústav verejnej politiky (ÚVP) Univerzity Komenského v Bratislave, vychádza z Analýzy potrieb v oblasti vzdelávania v miestnej samospráve z roku 2020, ktorá analyzovala stav potrieb v oblasti kapacít a vzdelávania v miestnej samospráve. Zistenia z predmetnej analýzy boli podrobené ďalšej analýze s cieľom identifikovať štrukturálne a inštitucionálne prekážky, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov v miestnej samospráve.
Cieľom stratégie je naštartovať pozitívnu zmenu v oblasti zvyšovania kompetentnosti úradníkov a volených predstaviteľov v miestnej samospráve, a tým zvýšiť kvalitu služieb a spravovania miestnych samospráv v dlhodobom horizonte.

Stratégia na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku
Hlavnými cieľmi Stratégie na posilnenie územnej samosprávy na Slovenku, vypracovanej medzinárodným expertom z Centra expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy, Pawełom Swianiewiczom, sú posilnenie miestnej kontroly nad hlavnými verejnými službami a rozvojom miestnych komunít, posilnenie kapacity miestnej samosprávy pri zabezpečovaní pridelených kompetencií a posilnenie demokratickej zodpovednosti miestnej samosprávy. Predmetný materiál ponúka 4 varianty, ako zefektívniť súčasný systém samosprávy na Slovensku.
Tento dokument je primárne zameraný na ďalšiu decentralizáciu v Slovenskej republike a podrobne rozoberá výzvy s tým spojené, medzi ktoré patrí rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne verejnej správy, územná rozdrobenosť miestnej samosprávy, nastavenie spravovania metropolitných oblastí, pozícia starostu v rámci vzťahov orgánov obce a zmeny súvisiace s prerozdeľovaním finančných prostriedkov medzi jednotlivými úrovňami riadenia verejnej správy.

Odporúčanie ďalšieho postupu pri zlepšovaní  štruktúry a kompetencií územnej samosprávy na Slovensku
Materiál Odporúčanie ďalšieho postupu pri zlepšovaní  štruktúry a kompetencií územnej samosprávy na Slovensku vypracovaný Centrom expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť Rady Európy v spolupráci s medzinárodným expertom Sorinom Ioniţă,  vychádza z rozsiahlych diskusií s účastníkmi na Slovensku, rezortnými expertmi a zástupcami štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnili v decembri 2020 a januári 2021. Jeho zámerom je nadviazať a ďalej rozvíjať rozsiahlu dokumentáciu o stave decentralizácie krajiny, ako ju podáva dokument Stratégia na posilnenie územnej samosprávy na Slovensku.
Tento dokument navrhuje niekoľko riešení problémov týkajúcich sa predovšetkým územnej rozdrobenosti na Slovensku a tomu zodpovedajúcich slabín mnohých samospráv. Materiál tiež obsahuje návrh samotného procesu (kritériá, metódy a časový harmonogram), ktorý je potrebný na budovanie verejnej podpory a legitimity riešenia, ktoré sa prípadne vyberie.