Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. júl 2024, sobota
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Kremnický archív je odborné pracovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré v súčasnosti spravuje 593 archívnych fondov a zbierok v celkovom obsiahnutom množstve 2 826,08 bm archívnych dokumentov. Rozmanité archívne fondy a zbierky písomné, obrazové, zvukové, sfragistické sprístupňujú našu minulosť, udalosti, javy, ako aj život generácií ľudí z mesta Kremnica, okolia Turca, bývalých okresov Kremnica, Nová Baňa i súčasných okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica. Toto kultúrne dedičstvo Slovenska a Slovákov je uchované v odpise z roku 1254, v origináloch od roku 1260 až po súčasnosť a neumový zlomok z 12. – 13. storočia.
Archívne dokumenty pochádzajú hlavne z úradnej činnosti právnických osôb na úseku štátnej a verejnej správy, hospodárstva a iných subjektov, ktoré sú systémovo zatriedené podľa štruktúrovanej klasifikačnej schémy. Verejnosti poskytujú hľadané a požadované informácie o dejinách vojenských, cirkevných, o vývoji politicko-hospodárskom, školstva a spolkovo-kultúrneho života, o etnickej štruktúre, genealógii i topografii, o osobnostiach, rodinách, písomníctve, hudbe, športe, architektúre, cechoch či o každodennom živote obyvateľov. Staršie dokumenty sú väčšinou písané v jazyku latinskom, no veľmi využívaný bol nemecký, prirodzene maďarský, ale aj český a samozrejme slovenský jazyk. Pre obdobie stredoveku sa ako písacia látka používal pergamen a od 15. storočia postupne papier. Písalo sa prevažne čiernym alebo zeleným atramentom.
Medzi najvýznamnejší archívny fond sa radí Magistrát mesta Kremnica (1254 – 1922) zachovaný v rozsahu 525 bm. Tvorí ucelenú historickú základňu listín, listov, spisov a kníh k dejinám Kremnice pre slovenských i zahraničných bádateľov. Prioritou je najmä 789 originálov zo stredovekého obdobia, z toho 10 originálnych listín z panovania rodu Arpádovcov datovaných na 13. storočie. Pozornosťou skúmania sú aj novoveké listiny. Svojím významom často presahujú nielen rámec Kremnice, ale tiež stredoslovenskej oblasti. Na informácie je bohatá i rôznorodá spisová agenda k dejinám Turca, baníctva, vojenským dejinám z husitských čias, Zväzu siedmich stredoslovenských banských miest, stavovskému povstaniu, dejinám školstva, cechovému zriadeniu a iným. Na poznanie mestského života sú zas vzácne úradné knihy od roku 1423 až po rok 1922. Delia sa chronologicky na mestské (kuriálne a magistrátne zápisnice zo zasadnutí magistrátu od 1490), knihy kópií, hospodársko-finančné, banícke, protokoly siedmych banských miest, odpisy matrík, pozemkové a súdne.
Popri kmeňovom fonde archív uchováva i ďalšie hodnotné historické fondy: Magistrát mesta Nová Baňa (1346 – 1920), Mestečko Svätý Kríž nad Hronom (1465 – 1835) či Obec Veterník (1631 – 1924), ktoré v sebe zahŕňajú jedinečné dokumenty a sú objektom záujmu verejnosti. Informačnú základňu prameňov dotvárajú osobné fondy, ktoré vznikli z činnosti významných osobností hospodárskej a spoločensko-kultúrnej sféry, ako bol Ing. Jozef Horák, Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský, PhDr. Teodor Lamoš, CSc., Michal Matunák i meštianskych rodín Ertlovcov, Sivých, Freyseisenovcov.
Cenným materiálom pre štúdium genealógie sú matričné knihy (kniha narodených, sobášených a zomrelých) z rokov 1823 – 1906. Pomerne široké zastúpenie majú písomnosti cechov, spolkov a záujmových organizácií, ako napr. kremnické Kasíno, spolok Concordia, meštianský strelecký spolok alebo Dobrovoľný hasičský zbor v Kremnici. Významné miesto majú tiež pre hudobný život notové písomnosti uchované vo fonde Hudobnín františkánskej knižnice (18. – 19. storočie), Hudobnín kremnickej mincovne (18. – 19. storočie) a Hudobnín Františka Janečka, ml. (19. – 20. storočie).
Osobitnú výpovednú hodnotu o histórii školstva a vzdelávaco-kultúrno-výchovnej činnosti majú fondy súkromných a štátnych škôl rôznych stupňov i školských zariadení. Kremnický archív poskytuje záujemcom aj špecifické pramene na štúdium, napr. k lesnému majetku mesta Kremnica, dejinám františkánov v Kremnici, policajnému kapitanátu a sirotskej stolice v Kremnici alebo k vývoju politických strán, spoločenských organizácií, jednotných roľníckych družstiev či sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Bádateľsky veľmi zaujímavé a mnohokrát využívané právnickými a fyzickými osobami sú súvislé archívne fondy pochádzajúce z činnosti úradov štátnej správy a samosprávy a ich zariadení (okresné úrady, okresné národné výbory, obvodné notárske úrady, obvodné úrady miestnych národných výborov, mestské a miestne národné výbory, mestské a obecné úrady) z 19. až 21. storočia. Zachované písomnosti podávajú dôležité informácie o politických, hospodárskych, kultúrnych a sociálnych dejinách z požadovaného obdobia. Vyhľadávané sú predovšetkým písomnosti z obdobia medzivojnového, druhej svetovej vojny a tým i prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 či z povojnovej doby a jeho ďalšieho vývoja po súčasnosť. V kremnickom archíve je možné žiadateľovi predložiť aj rôznorodé písomnosti z fondov okresných súdov, prokuratúry, verejných notárov a štátneho notárstva z 19. a 20. storočia, ktoré sa najčastejšie využívajú na účely správnej agendy a slúžia ako podkladový materiál na riešenie záležitostí pre právnické a fyzické osoby. Kremnický archív má v úschove aj zaujímavú zbierku fotodokumentácie a dobových vyobrazení, máp a plánov (17. – 20. storočie), pečatidiel a pečiatok (16. – 20. storočie), kanonických vizitácií (1754 – 1821), pamätných kníh (1866 – 1959) i zbierku písomností z činnosti organizácií, rodín a jednotlivcov v Kremnici (19. – 20. storočie).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]