Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Najstaršie písomnosti archívnej povahy, ktoré sú uložené v lučeneckom archíve pochádzajú zo 17. storočia. Ciméliou je výsadná listina od Adama Forgáča (Forgách) pre mestečko Halič z roku 1688, štatút  mestečka Halič z roku 1765, rozšírený štatút mestečka Halič z roku 1776 i osobná korešpondencia grófa Antona Berchtolda zachovaná od roku 1622. Zaujímavý a cenný je archívny fond  Magistrát mesta Lučenec, 1815 – 1922. Jeho súčasťou je  privilégium  z roku 1815, v ktorej František I. udeľuje obci Tuhár pri Lučenci právo konať  trhy a zároveň ho povyšuje  na mestečko. Fond obsahuje rukou písané úradné knihy, zápisnice mestskej sporiteľne, polície, mestské štatúty, plány. Spisová agenda je bohatá na informácie týkajúce sa výstavby a rozvoja mesta, elektrifikácie, kanalizácie, vodovodu, výstavby priemyselných objektov, vzniku a činnosti spolkov, tlačiarní, kultúrno-spoločenských organizácií, školstva, predškolských zariadení, sociálnych a zdravotníckych objektov, výstavby vojenských kasární a podobne.

O vývoji a živote občanov mesta v medzivojnovom období poukazujú cenné a zaujímavé písomnosti  vo fonde Mestského úradu v Lučenci I., 1923 – 1938. Súčasťou fondu je dvojjazyčne vedená Pamätná kniha mesta Lučenec doplnená dobovými pohľadnicami. Fond Mestského úradu v Lučenci II., 1938 – 1944 obsahuje dokumenty z obdobia druhej svetovej vojny, pripojenia Lučenca k Maďarsku, mestské štatúty, zoznam remeselníkov, protižidovské opatrenia a údaje o deportáciách v roku 1944.   Zo spomínaných fondov sú veľmi dobre zachované zápisnice mestského zastupiteľstva a mestskej rady od roku 1867 až do roku 1944.  

Fondy sú sprístupnené a inventarizované. Dejiny mesta  Fiľakovo a Poltár je možné študovať v materiáloch fondov  Notárskych úradov, Obvodných úradov miestnych
národných výborov, Mestských národných výborov i vo fondoch zaniknutých Okresných národných výborov. Medzi obsahovo zaujímavé a cenné zaraďujeme aj fond Policajný komisariát v Lučenci 1920, 1923 – 1938 a fond Okresný úrad v Lovinobani, 1938 – 1944. Osobitnú dokumentárnu  hodnotu majú súbory rôznych druhov historických máp a plánov z 19. a 20. storočia.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]