Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2023, štvrtok
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

V Spišskom archíve v Levoči sú bádateľom k dispozícii dve študovne s kapacitou 20 miest v budovách na Námestí Majstra Pavla č. 60 a 61.  

Bádateľňa v budove archívu na Námestí Majstra Pavla 60 je určená na štúdium odbornej literatúry a mikrofilmov pomocou čítacích prístrojov. Najčastejšie sú využívané na mikrofilmoch nasnímané cirkevné matriky z územia Spiša kvôli ochrane originálnych matrík.

Bádatelna mikrofilmy

Bádateľňa na štúdium odbornej literatúry a mikrofilmov

Táto bádateľňa je prepojená chodbičkou s druhou, novšou bádateľňou, ktorá je hneď vedľa v susednej budove a slúži na štúdium archívnych dokumentov.

Bádateľna na archívne dokumenty

Bádateľňa na štúdium archívnych dokumentov

Archív umožňuje prístup k archívnemu informačnému systému a k archívnym dokumentom formou ich štúdia v určenom čase v priestoroch bádateľní. Podľa platného bádateľského poriadku (PDF, 282 kB) právo na štúdium majú ako domáci tak aj zahraniční bádatelia. Pri vstupe do bádateľne sa zapisujú do knihy bádateľských návštev. Pri prvej návšteve v roku, prípadne pri zmene témy štúdia, vypĺňajú bádateľský list (PDF, 323 kB), ktorý tvorí súčasť evidencie bádateľov. Pri štúdiu literatúry sa vypĺňa čitateľský list. Zoznam archívnych fondov spolu s informáciami o ich časovom rozsahu, množstve a stave sprístupnenia môžu záujemcovia nájsť na portáli http://portal.minv.sk/ pod záložkou Elektronický archív Slovenska alebo priamo po rozkliknutí tohto zoznamu archívnych fondov a archívnych zbierok (PDF, 783 kB). Na orientáciu v spracovaných archívnych fondoch a zbierkach slúžia archívne informačné pomôcky, a to buď syntetické (sprievodcovia po archívnych fondoch, súpisy) alebo analytické (inventáre, katalógy).

Inventáre k archívnym fondom

Z inventárov k niektorým archívnym fondom

Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Elektronického archívu Slovenska (podmienkou je vytvorenie personalizovaného prostredia v Elektronickom archíve Ministerstva vnútra SR).

Vytvorenie personalizovaného prostredia pre fyzickú osobu v Elektronickom archíve MV SR

Postup na vytvorenie osobného prostredia a bádateľského listu prostredníctvom Elektronického archívu MV SR (DOCX, 770 kB)

Ak bádateľ požiada o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia poštou alebo osobne, budú mu archívne dokumenty predložené najskôr o dva pracovné dni. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy  archív poskytne na štúdium v ten istý deň iba v prípade, ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium na základe žiadosti podanej prostredníctvom Elektronického archívu Slovenska je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne päť škatúľ. Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.) iba na základe udeleného súhlasu vedúceho archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu. Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov, ani ich prekladať do slovenského jazyka. Povinnosťou bádateľa je zachovávať ticho a neušiť ostatných pri výskume či štúdiu. Plne zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium.

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok a ak to určujú podmienky, za ktorých boli dokumenty uložené v archíve. Obmedziť prístup môže archív k tým dokumentom, ktoré ešte nie sú sprístupnené odbornou archívnou pomôckou.

Priemerne každoročne navštívi naše bádateľne okolo 280 bádateľov nielen zo Slovenska, ale i zahraničia.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]