Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Spišský archív v Levoči bol konštituovaný 1. 11. 2015 ako špecializované pracovisko Štátneho archívu v Prešove podľa zákona č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Súčasné úlohy archívu

Súčasné úlohy archívu sú definované zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Podľa neho archív je odborné pracovisko, ktoré preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty.

1. Preberanie archívnych dokumentov
Je súhrn odborných činností (predarchívna starostlivosť), ktorým sa dopĺňa archívne dedičstvo.

Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči má v predarchívnej starostlivosti štátnu správu, samosprávu, školy, organizácie a podnikateľské subjekty. Zamestnanci archívu vykonávajú v týchto organizáciách štátny odborný dozor, posudzujú návrhy na vyradenie, schvaľujú registratúrne poriadky a registratúrne plány. Správcom registratúr poskytujú konzultácie k vyraďovaniu písomností a k vedeniu registratúrneho strediska.

2. Evidencia archívnych dokumentov
Úzko súvisí s ich preberaním. Jej cieľom je presný prehľad o uložení, fyzickom stave a vlastníctve archívneho dedičstva, ako aj o prístupe k archívnym dokumentom.

3. Ochrana archívnych dokumentov
Zahŕňa komplex odborných činností na ich zachovanie a ochranu pred odcudzením a poškodením. Delí sa na preventívnu (zabezpečenie proti požiarom, vlámaniu, vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov), konzervovanie a reštaurovanie. Fotolaboratórium, ktoré je zároveň i digitalizačným pracoviskom, plní úlohy na úseku ochrany archívnych dokumentov ich mikrofilmovaním (vyhotovovanie konzervačných kópií), fotografovaním a v posledných rokoch najmä digitalizovaním.Filmotéka archívu predstavuje vyše 1000 kotúčov mikrofilmu, čo znamená približne 1,5 milióna políčok mikrofilmu. Dnes sa od mikrofilmovania už upúšťa a nahrádza ho digitalizovanie. Výsledkom sú kvalitné digitálne farebné obrazové záznamy – digitalizáty, ktoré sú k dispozícii bádateľom.  Systematicky sa zdigitalizovali stredoveké listiny a priebežne sa digitalizujú najvzácnejšie a najžiadanejšie archívne dokumenty.

Reštaurátorský ateliér bol zriadený v roku 2004. Slúži na ochranu archívnych dokumentov ich reštaurovaním a konzervovaním. Reštaurátorské práce sú zamerané predovšetkým na reštaurovanie papiera, pergamenu a knižnej väzby. Ide o vysoko špecializovaný súhrn postupov, techník a prostriedkov na rekonštrukciu pôvodného stavu poškodeného archívneho dokumentu. Väčšina archívnych dokumentov, ktoré uschováva archív, je papierových. Sú rôznych formátov a veľkostí – od A5 až po nadrozmerné mapy a plány. Po cieľavedomom výbere  posúdení fyzického stavu archívneho dokumentu sa zachraňujú – reštaurujú a konzervujú najvzácnejšie a najviac poškodené archívne dokumenty nielen pre tunajší archív, ale aj pre ostatné  pracoviská Štátneho archívu v Prešove.

Konzervovanie zahŕňa používanie odborných  postupov, techník a prostriedkov s cieľom stabilizovať obsah a fyzický stav archívneho dokumentu pred procesmi prirodzenej degradácie. Procesy reštaurovania a konzervovania sa v praxi vzájomne prelínajú. 

Kníhviazačská dielňa realizuje nielen pre náš archív, ale pre všetky  pracoviská Štátneho archívu v Prešove opravy knižných väzieb, viazanie časopisov a archívnych pomôcok.

4. Sprístupňovanie archívnych dokumentov
Je súhrn odborných činností, ktorých účelom je umožnenie prístupu verejnosti k informáciám, ktoré obsahujú. Odborní pracovníci archívu vypracúvajú archívne pomôcky (inventáre, katalógy, registre a sprievodcov) k fondom a zbierkam. Inými formami sprístupňovania a prezentácie archívnych dokumentov sú výstavy a výstavky, exkurzie do archívu, každoročne konaný už tradičný Deň otvorených dverí, články do novín a časopisov, spolupráca s rozhlasom a televíziou. Kultúrno-prednášková miestnosť je určená predovšetkým pre exkurzie zo škôl a im určené prednášky. Ročne tunajší archív navštívi okolo 20 exkurzií.

Významnou je aj vedecko-výskumná a publikačná činnosť v odbore archívnictva, histórie a pomocných vied historických a tiež spolupráca s rôznymi vedeckými a odbornými inštitúciami.

5. Prístup k archívnym dokumentom a služby verejnosti
V súlade so zákonom č. 265/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č., 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona pracovníci archívu poskytujú služby širokej verejnosti, právnickým a fyzickým osobám, spojené s prístupom k archívnym dokumentom na vedecké, kultúrne a správne účely.

Prístup je umožnený vyhotovovaním rešerší, odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Uskutočňuje sa na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Rešerše a správne informácie (odpisy, výpisy, potvrdenia a kópie) z archívnych dokumentov sa vydávajú a spoplatňujú žiadateľom na základe platných noriem a cenníkov (PDF, 208 kB)

Štúdium v archíve upravuje bádateľský poriadok (PDF, 282 kB). Archív predkladá na štúdium originál archívneho dokumentu iba výnimočne. Kópiu predkladá vždy, ak dokument vznikol pred rokom 1526, ak obsahuje informácie, ku ktorým je obmedzený prístup a ak by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu alebo zničeniu.

Bádateľom sú k dispozícii dve študovne s kapacitou 20 miest v budovách na Námestí Majstra Pavla č. 60 a 61.  Sú určené na štúdium archívnych dokumentov, odbornej literatúry a mikrofilmov pomocou čítacích prístrojov. Najčastejšie sú využívané na mikrofilmoch nasnímané cirkevné matriky z územia Spiša kvôli ochrane originálnych matrík.  Archív umožňuje prístup k archívnemu informačnému systému a k archívnym dokumentom formou ich štúdia v určenom čase v priestoroch bádateľní.

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak bádateľ hrubo porušil bádateľský poriadok a ak to určujú podmienky, za ktorých boli dokumenty uložené v archíve. Obmedziť prístup môže archív k tým dokumentom, ktoré ešte nie sú sprístupnené odbornou archívnou pomôckou. Priemerne každoročne navštívi naše bádateľne okolo 280 bádateľov nielen zo Slovenska, ale i zahraničia.

História archívu

Územná pôsobnosť

Ako sa k nám dostanete

Aké dokumenty u nás nájdete

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]