Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

 

Bádateľský poriadok (PDF, 155 kB)

Informačný list ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby (PDF, 140 kB)

Bádateľňa (študovňa)

     Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia je umožnený v bádateľni (študovni) archívu (JPG, 2 MB). Bádateľňa archívu je pre verejnosť prístupná od pondelka do štvrtka v čase od 7.30 do 15.00 hod.. Bádateľ sa pri vstupe do bádateľne zapisuje do knihy návštev. Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje na základe žiadosti. Žiadosťou o prístup   k archívnym dokumentom formou štúdia je bádateľský list (tlačivo), ktorý žiadateľ vyplní v bádateľni archívu pri prvej návšteve, zároveň je povinný preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo cestovným dokladom. Bádateľský list je platný pre kalendárny rok, v ktorom bol vypísaný. Žiadateľ uvedie v bádateľskom liste okrem osobných údajov tému štúdia a vyhlásenie o tom, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste.

      Štúdium archívnych dokumentov s výnimkou matrík je bezplatné. Štúdium archívnych dokumentov v priestoroch archívu podrobne upravuje bádateľský poriadok. Bádateľ  zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad  archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov. Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener a pod.), osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe súhlasu vedúceho archívu, o ktorý musí vopred požiadať (písomnou žiadosťou).

     Pri vyhotovovaní kópii sa nesmie použiť blesk a iné prídavné svetlá, statív a iné pomôcky na snímanie. Súhlas na použitie vlastného reprografického zariadenia sa neudelí v prípade, ak by bol použitím reprografického zariadenia ohrozený fyzický stav archívnych dokumentov.

     Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým mohla byť ohrozená bezpečnosť štátu a jeho obrana, zahraničné, politické, hospodárske alebo finančné záujmy, alebo ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ak by tým mohli byť ohrozené práva a právom chránené práva žijúcich osôb, ak by mohlo dôjsť k poškodeniu archívnych dokumentov, ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve a ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok. Prístup k archívnym dokumentom, ktoré obsahujú osobné údaje, je obmedzený na dobu 90 rokov od ich vzniku. Pred uplynutím tejto doby archív umožní prístup k osobným údajom iba po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije. Obmedzený prístup je tiež k archívnym dokumentom, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie. Archív môže obmedziť prístup aj k archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou.

 

 Inventáre:

A/XXI.3 Štátne odborné úrady

Školský inšpektorát v Prievidzi (PDF, 7 MB)

 A/XXIV.3 Mestečká

Mestečko Oslany (PDF, 6 MB)

 N/I. Cechy

Cechy (PDF, 21 MB)

N/II. Priemyselné spolky, živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Prievidzi (PDF, 16 MB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]