Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2021, piatok
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

História archívu

Územná pôsobnosť

Ako sa k nám dostanete

Aké dokumenty u nás nájdete

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíveŠtátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice spravuje 807 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 3 016,620 bežných metrov z rokov 1415 – 2016. Vznikol ako Okresný archív v Prievidzi a v rokoch 1953 – 1990 bol zariadením Okresného národného výboru v Prievidzi. Prvý okresný archivár Michal Tulík bol menovaný do funkcie 1. februára 1953. Okresný archív v Prievidzi (od roku 1975 Štátny okresný archív v Prievidzi, neskôr so sídlom v Bojniciach) sídlil vo viacerých budovách: v Piaristickom kláštore v Prievidzi (1953 – 1957), v budove na dnešnej ulici Mikuláša Mišíka v Prievidzi (1957 – 1961), v zámku v Bojniciach (1961 – 1969) a v budove Poľnohospodárskeho nákupného závodu na námestí v Prievidzi (1969 – 1977). V rokoch 1978 – 1982 bola v Bojniciach, na Tehelnej ulici postavená nová  účelová budova okresného archívu. Na základe zákona o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2003 bol ako štátny okresný archív vyňatý spod riadenia Okresného úradu v Prievidzi a bol začlenený pod Ministerstvo vnútra SR ako pobočka Štátneho archívu v Nitre. Ostatnou novelizáciou zákona č. 266/2015 Z. z. sa stal archív v Bojniciach od 1. novembra 2015 pracoviskom novovytvoreného Štátneho archívu v Trenčíne.

Pracovisko v Bojniciach vykonáva predarchívnu starostlivosť pre orgány verejnej správy, právnické osoby zriadené štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy, ale aj právnické osoby sídliace na území  okresu Prievidza, zároveň preberá archívne dokumenty od pôvodcov alebo vlastníkov, vedie ich evidenciu, ochraňuje ich a sprístupňuje.

Najstarším archívnym dokumentom uloženým vo fonde Magistrát mesta Prievidza, je listina kráľa Žigmunda zo 7. apríla 1415, ktorou udeľuje Prievidzi trhové právo s výročným jarmokom na sviatok Nájdenia kríža (3. mája). Fond tvoria písomnosti z rokov 1415 – 1899, pre požiar mesta v roku 1678 sa zo staršieho obdobia zachovali len výsadné listiny, ktoré sú v zlom stave. Prevažná časť archívnych dokumentov pochádza z 18. a 19. storočia. Medzi zaujímavé archívne fondy patria fondy mestečiek Bojníc, Nitrianskeho Pravna a Oslian. Významnú pramennú základňu k štúdiu hospodárskeho vývoja na hornej Nitre mapujú cechové dokumenty 25 cechov z Bojníc, Brezian, Handlovej, Nitrianskeho Pravna, Oslian a Prievidze. Na informácie sú bohaté ucelené fondy notárskych úradov z rokov 1867 – 1945, Okresného úradu v Prievidzi, Okresného národného výboru v Prievidzi, ale aj mestských národných výborov, či miestnych národných výborov. Pozoruhodné sú fondy súdu, prokuratúry, škôl, zdravotníckych, hospodárskych organizácii, družstiev alebo spolkov. Bádateľmi sú často využívané archívne zbierky, najmä zbierka máp a plánov, zbierka stanov spolkov a politických organizácií, zbierka výročných správ stredných škôl. Pre genealogický výskum sú dôležité matriky z rokov 1895 – 1906 z matričných obvodov sídliacich na území okresu Prievidza. Všetky archívne dokumenty sú významnými prameňmi k poznávaniu dejín správy miest a obcí, ako aj politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja celého regiónu. Slúžia k poznávaniu dejín školstva, zdravotníctva, ale aj sociálnych pomerov v okrese Prievidza.

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom určuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Archív vyhotovuje odpisy, výpisy, potvrdenia, kópie z archívnych dokumentov na základe písomnej žiadosti a po uhradení správneho poplatku. Štúdium v bádateľni archívu upravuje bádateľský poriadok, žiadosťou o prístup je vyplnený bádateľský list. Kapacita bádateľne je obmedzená, k dispozícii je 10 miest.

správy o činnosti archívu od roku 2016

Správa o činnosti archívu za rok 2015 (PDF, 371 kB)

Správa o činnosti archívu za rok 2014  (PDF, 317 kB)

Správa o činnosti archívu za rok 2013 (PDF, 341 kB)

Správa o činnosti archívu za rok 2012 (PDF, 146 kB)

Správa o činnosti archívu za rok 2011 (PDF, 143 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]