Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Služby

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pracovisko Archív Bojnice poskytuje služby pre verejnosť

v pondelok až štvrtok: 7.30 hod. – 15.00 hod.  

Životné udalosti

Bádateľ (Štúdium)

Predarchívna starostlivosť

Vlastníte archívne dokumenty? Chcete ich darovať, predať alebo uložiť do depozitu štátneho archívu?

Filmovanie a fotografovanie

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

Tlačivá a žiadosti na stiahnutie

Knižnica
Informačný list ak sú osobné údaje získané od dotknutej osoby (PDF, 140 kB)

 

PRÍSTUP K ARCHÍVNYM DOKUMENTOM

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a vyhlášky č. 628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

Prístup k archívnym dokumentom formou štúdia

 • Štúdium archívnych dokumentov sa uskutočňuje v bádateľni archívu na základe písomnej žiadosti, ktorá sa podáva priamo v bádateľni archívu (vyplnením bádateľského listu).
 • Vyplnenie bádateľského listu vyžaduje okrem iného aj doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad).
 • Po vyplnení bádateľského listu bádateľ dostane k dispozícii inventáre a iné archívne pomôcky, ktoré obsahujú informácie o archívnych fondoch.
 • V prípade záujmu už o konkrétne archívne dokumenty, bádateľ vyplní čitateľne žiadanku, ktorá obsahuje údaje - názov fondu, signatúra, číslo ukladacej jednotky, prípadne inventárne číslo. Všetky potrebné informácie k správnemu vyplneniu žiadanky poskytuje pracovníčka v bádateľni. Bádatelia si môžu objednať archívny materiál aj elektronickou poštou,
  ale vo vlastnom záujme bádateľa sa doporučuje objednávku vopred konzultovať s pracovníkom archívu.
 • Archívny materiál sa predkladá na počkanie len v niektorých prípadoch (prevažne ide o novší materiál), v ostatných prípadoch sa o lehote sprístupnenia materiálu bádateľ dohodne s pracovníčkou archívu. V osobitných prípadoch, daných zákonnými normami, môže riaditeľ obmedziť prístup k archívnym dokumentom. Presné pravidlá prístupu k archívnym dokumentom upravuje bádateľský poriadok.
 • Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné (žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona č. 145/1995 Z.z. sumou 1,50 eura za každý zväzok matrík), ostatné vyžiadané služby sú spoplatnené.  

Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri prístupe formou štúdia:  

 • Dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie
 • Poškodené archívne dokumenty
 • Nespracovaný archívny materiál

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie

 • Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov. Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní.
 • Pri vypracovávaní, spoplatňovaní, doručovaní potvrdení, výpisov a odpisov z archívnych dokumentov a kópií archívnych dokumentov a ďalej pri nazeraní do matriky a pri poskytovaní služieb archív postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Vestníka MV SR, čiastka 9/2003 (Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o správnych informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, 17. január 2009, č. SVS-204-2008/00111 (PDF, 2 MB)).

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]