Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Genealógia (Rodinná história - rodopis)

     Genealógia alebo rodopis je pomocná veda historická skúmajúca vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami.

     V Archíve Bojnice môžu záujemcovia o genealogické štúdium (tvorbu rodostromu) využiť viaceré pramene potrebné pre vyhľadanie genealogických údajov o predkoch. Žiadané sú rôzne evidencie (napr. evidencia cestovných pasov, domovských listov, štátneho občianstva) registre a menoslovy, súpisy a daňové knihy, sčítacie hárky, zoznamy voličov, živnostenské záznamy, katalógové listy žiakov škôl, spisy z dedičských konaní ako aj testamenty. Najvyužívanejšie archívne dokumenty ku genealógii sú matričné knihy. V Archíve v Bojniciach sú uložené štátne matriky (rodné, sobášne a úmrtné) obcí okresu Prievidza od poštátnenia matričnej agendy v októbri 1895 do roku 1906. Sú vedené v maďarskom jazyku a do archívu sa odovzdávajú po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu v knihe.

     Štátne matriky z nasledujúcich rokov (mladšie) sa nachádzajú na príslušnom matričnom úrade. Originály cirkevných matrík patriace do územnej pôsobnosti Archívu v Bojniciach spred roka 1895 sa nachádzajú v Štátnom archíve v Nitre, Novozámocká 273, 951 12  Ivanka pri Nitre, https://www.minv.sk/?kontakty-99.

     Cirkevné matriky zdigitalizovala Genealogická spoločnosť Utahu a pre verejnosť sú bez poplatkov k dispozícii aj na webovej stránke Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní www.familysearch.org.

     Vzhľadom na veľký počet záujemcov o štúdium matrík je potrebné termín návštevy vopred dohodnúť s pracovníkom bádateľne osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou. Žiadosť o nahliadnutie do matriky je možné podať aj prostredníctvom elektronického formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Termín návštevy je záväzný až po schválení archívom. Žiadosť o nahliadnutie do matrík sa spoplatňuje podľa položky 16 sadzobníka zákona  č. 145/1995 Z. z. Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch sumou 2€ za každý zväzok matrík.Prístup k matrikám je možný aj formou výpisu. Vyhotovenie výpisu z matriky na iné ako úradné účely sa spoplatňuje podľa položky č. 4b sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sumou 3€.

     Službu vypracovania genealogickej rešerše archív poskytuje výhradne pre zahraničných žiadateľov. Genealogické rešerše pre občanov SR môže archív vypracovať, iba ak mu to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Vyhotovenie genealogickej rešerše sa spoplatňuje podľa cenníka služieb archívov. Archív vypočíta cenu podľa náročnosti a množstva pracovného času potrebného na jej vypracovanie. K cene za rešerš sa pripočítava manipulačný poplatok, cena za kancelársku prácu, vyhotovenie kópií, poštovné a za prípadný preklad. Archív účtuje aj cenu za zápornú rešerš. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]