Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Vyradenie registratúrnych záznamov 

     Pôvodca registratúry navrhuje na vyradenie registratúrne záznamy pochádzajúce z jeho činnosti alebo z činnosti jeho predchodcu, ktorým uplynula lehota uloženia, a ktoré už
nepotrebuje pre svoju činnosť. Podrobnosti o vyraďovaní registratúrnych záznamov stanovuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.    

     Vyraďovacie konanie sa začína predložením návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov. Súčasťou návrhu na vyradenie sú zoznamy vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“ usporiadaných podľa registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku. Archív posúdi dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie a vydá rozhodnutie. Registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou posúdené vo vyraďovacom konaní ako archívne dokumenty pôvodca registratúry odovzdá v stanovenom termíne do archívu, registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty môže zničiť.

     Pôvodca registratúry (I. kategórie) je povinný podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) predložiť návrh na vyradenie registratúrnych záznamov prostredníctvom elektronického formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Pred prvým podaním návrhu na vyradenie je štatutárny zástupca pôvodcu povinný požiadať odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR o vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby, ktorú zastupuje, v Elektronickom archíve Slovenska. Žiadosť posiela prostredníctvom portálu www.slovensko.sk – všeobecná agenda, poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR alebo Ministerstvo vnútra SR – Elektronický archív Slovenska. Informácia o vytvorení osobného prostredia bude pôvodcovi doručená do elektronickej schránky.

Návod na vytvorenie osobného prostredia v elektronickom archíve 

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/Elektronicky-archiv-Slovenska/Vkladanie-vyradenych-registr-zaznamov).

Vzory tlačív

Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov (PDF, 149 kB)

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie (PDF, 124 kB)

Zoznam vecných skupín registratúrnych záznamov bez znaku hodnoty „A“ navrhnutých na vyradenie (PDF, 123 kB)


Návrh na vyradenie elektronických registratúrnych záznamov (PDF, 174 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]