Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Bádateľňa kremnického archívu umožňuje fyzickým a právnickým osobám – bádateľom prístup k archívnemu informačnému systému a k archívnym dokumentom formou ich štúdia z jednotlivých archívnych fondov a zbierok. Podmienky prístupu k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR číslo 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach v znení neskorších prepisov. 

badatelna


Kremnický archív ročne navštívi cez 100 bádateľov, ktorí vykonajú okolo 250 bádateľských návštev. Bádatelňa je vybavená dataprojektorom, zhrňovacím plátnom, počítačom a má kapacitu 11 bádateľských miest. Študovať archívny materiál od pondelka do štvrtka môžu domáci i zahraniční bádatelia, ktorí si vopred dohodnú termín a tému štúdia. Bádateľ sa pri vstupe do bádateľne zapisuje do knihy bádateľských návštev, preukáže sa preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), vyplní bádateľský list a pri štúdiu sa riadi preštudovaným bádateľským poriadkom. Bádateľský list vypĺňa bádateľ pri prvej návšteve v roku a pri zmene témy štúdia. V bádateľskom liste uvedie vyhlásenie o tom, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely zaznamenané v bádateľskom liste a uvedie názov archívu, archívneho fondu, názov a meno spracovateľa archívnej pomôcky, z ktorých získal informácie.

badatelna2


Štúdium archívnych dokumentov uskutočňuje bádateľ po preštudovaní bádateľského poriadku (PDF, 152 kB). Na orientáciu v spracovaných archívnych fondoch a zbierkach slúžia bádateľovi evidencie a archívne pomôcky (sprievodca po archívnych fondoch, inventáre, katalógy a súpisy). Požadované dokumenty z archívnej pomôcky si následne vypíše do žiadanky, ktoré mu pracovníčka archívu v depotoch vyhľadá. Archívny materiál sa na štúdium nepredkladá na počkanie, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Bližšie informácie k štúdiu ochotne poskytnú pracovníčky archívu. Povinnosťou bádateľa je zaobchádzať s archiváliami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po každej bádateľskej návšteve ich odovzdá v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich pracovníčka archívu predložila. Štúdium archiválií je len prezenčné, archiválie nie je možné odnášať z priestoru bádateľne. Bádatelia pri robení výpisov alebo poznámok z archívnych dokumentov môžu používať len zväzok voľných listov, poznámkový blok, obyčajné ceruzky (sú k dispozícii v študovni) a na základe súhlasu vedúcej archívu prenosný osobný počítač. V bádateľni je zakázané konzumovať jedlo a nápoje alebo akokoľvek rušiť ostatných, napríklad hlasnou rečou či používaním mobilného telefónu. Bádateľ o prístup k archívnym dokumentom na účel historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu predloží písomné potvrdenie subjektu, pre ktorý výskum realizuje; ak písomné potvrdenie nepredloží, archív bádateľovi prístup k archívnym dokumentom obmedzí. Okrem bádateľského poriadku sa informácie o prístupe k archívnym dokumentom, ako aj o možnosti používať vlastné reprografické zariadenie nachádzajú priamo na informačnej tabuli v bádateľni archívu.


Archív bádateľovi môže denne poskytnúť na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov), päť jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne piatich škatúľ. Obmedzenie prístupu k archívnym dokumentom pri štúdiu sa vzťahuje na dokumenty, ktoré vznikli pred rokom 1526 a nie sú k nim vyhotovené študijné kópie. Ďalej na poškodené archívne dokumenty a nespracovaný, nesprístupnený archívny materiál.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]