Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Archív poskytuje niektoré služby za úhradu nákladov. Ceny za služby sú uvedené v cenníku, ktorý je umiestnený v bádateľni a podateľni archívu.

PREHĽAD NAJČASTEJŠÍCH POPLATKOV:

Vyhotovovanie kópií archívom

A. Elektrografické kópie (xerokópie)

1. Čiernobiele                                                         formát/1list/eur

jednostranné                                                          A4                   A3

z voľných listov                                                       0,20             0,30

z viazaných listov                                                    0,25             0,30

z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácie a pod.)

                                                                             0,35             0,40

obojstranné

z voľných listov                                                       0,40             0,55

z viazaných listov                                                    0,50             0,60

z veľkoformátových predlôh (mapy, plány, noviny, plagáty, publikácií a pod.)

                                                                             0,70             0,85

2. Farebné                                                             formát/1list/eur

jednostranné                                                          A4                   A3

z voľných listov                                                       0,90             1,60   

z viazaných listov                                                    1,00             1,70

obojstranné

z voľných listov                                                       1,40             2,00

z viazaných listov                                                    2,00             2,80

3. Kópia z mikrofilmov na zariadení čítačka na mikrofilm/tlačiareň (readerprint)

formát                                                                   1 list/eur

A4                                                                         0,33

Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií: 13,27 eur/za každý aj začatý deň.

     Za žiadosť o vyhotovenie odpisu, výpisu, potvrdenia a kópie a následné osvedčenie je podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov správny poplatok.

     Správny poplatok archív vyberá aj za nahliadnutie do matrík.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .........

 

2 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

• v slovenskom jazyku ......................................................................................

• v cudzom jazyku .............................................................................................

 

 

2 €

3 €

 

Položka 4

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní...........................................................................................

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ..................................

c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ....................................................................................

d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ...........................................................................................

 

3 €

e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d) za každú stranu

• v slovenskom jazyku ......................................................................................

• v cudzom jazyku .............................................................................................

1,5 €

3 €

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ..............................................

2 €

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]