Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Cenník služieb a správnych poplatkov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Cenník najčastejšie využívaných  služieb

Podanie žiadosti o správnu informáciu  

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o domovskú príslušnosť alebo národnosť alebo o štátne občianstvo, položka č. 4d zákona č. 145/1995 Z. z.


6 € 
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu, položka č. 4c zákona č. 145/1995 Z. z. 


4 € 
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní, položka č. 4a zákona č. 145/1995 Z. z. 


4 € 
 

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o matriky, živnostenské registre a iné podobné registre, položka č. 4b zákona č. 145/1995 Z. z. 

4 € 
 

Žiadosť o vyhotovenie odpisu, kópie, výpisu, alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín, zo spisov (za každú aj začatú stranu) položka č. 2a zákona č.145/1995 Z. z.

2 € 
 

Osvedčenie odpisu, výpisu, kópie a potvrdenia
 

Osvedčenie odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove (za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku), položka č. 2c zákona č. 145/1995 Z. z.

2 € 

Osvedčenie potvrdení, výpisov, odpisov, kópií z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, položka č. 4e1 zákona č. 145/1995 Z. z. 

2 €

Osvedčenie odpisu, kópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu, kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov za každú stranu v cudzom jazyku, položka č. 2c a 4e2 zákona č. 145/1995 Z. z. 

4 €

Nahliadnutie do matrík

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík, položka č. 16 zákona č. 145/1995 Z. z. 

3 €  

Poznámka:

V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

  

Vyhotovovanie kópií archívom - Elektrografické kópie (xerokópie)

Čiernobiele jednostranné


 


A4


A3


z voľných listov


0,30


0,40


z viazaných listov


0,40


0,50


z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)


0,50


0,70

 Čiernobiele obojstranné


 


A4


A3


z voľných listov


0,50


0,70


z viazaných listov


0,60


0,80


z veľkoformátových predlôh

(mapy, plány, noviny,

plagáty, publikácií a pod.)


0,80


1,00

 Farebné jednostranné


 


A4


A3


z voľných listov


1,00


1,80


z viazaných listov


1,20


2,00

 Farebné obojstranné


 


A4


A3


z voľných listov


1,60


2,40


z viazaných listov


2,40


3,20

Vyhotovovanie kópií digitálnou technikou - skenovanie  

Snímanie jednoduchých plošných predlôh skenerom ČB/farba


 


1 list


formát predlohy do A4


2,00


formát predlohy väčší ako A4


4,00

 Tlač z digitálneho záznamu


 


A4


A3


čiernobiela


1,00


2,00

 Udelenie súhlasu žiadateľovi používať vlastné reprografické zariadenie na vyhotovovanie kópií na iné ako úradné účely

12,00 euro/za každý aj začatý deň

Cenník služieb (PDF, 154 kB) (PDF, 258 kB)

Vestník MV SR, čiastka 120/2023 (PDF, 421 kB)

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]