Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2020, nedeľa
 

Čiastka 10 vydaná 9. októbra 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 10 z 9. októbra 2007

 

XXVI/3  Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy, ktorým sa mení metodické usmernenie úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vedenie evidencie ľudských zdrojov na poskytovanie pracovných síl a evidencie vecných prostriedkov pre potreby krajského úradu a obvodného úradu

XXVI/4  Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy, ktorým sa mení metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre krajské úrady a obvodné úrady na zjednotenie postupu koordinácie činnosti obcí pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie

XXVI/5  Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre orgány miestnej štátnej správy na uskutočňovanie civilného núdzového plánovania pri príprave na krízové situácie a pri ich riešeni

XXVI/6  Metodický pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vypracovanie základnej dokumentácie obvodného úradu na plnenie úloh po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu