Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Čiastky vydané v roku 2017

 

Čiastka 1/2017 (PDF, 230 kB) - na stiahnutie

VI/1 Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady k uzatváraniu zmlúv o poskytovaní pomoci na úseku civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému


Čiastka 2/2017 (PDF, 805 kB) - na stiahnutie

IX/1 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k ochrane drevín

IX/2 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k ochrane prírodných biotopov

IX/3 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k posudzovaniu vplyvov plánov a projektov na územia Natura 2000

IX/4 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k vyhlasovaniu ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa § 50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

IX/5 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k vyhlasovaniu ochranných zón hniezdnych lokalít chránených druhov vtákov

IX/6 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k zmenám povinností pre držiteľov exemplárov druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý - žako) a druhu Lygodactylus williamsi (gekón) 


Čiastka 3/2017 (PDF, 267 kB) - na stiahnutie

IX/7 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k aplikácii § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k aplikácii § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

IX/8 Usmernenie generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k postupu vo veciach navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

VI/2 Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby, smogového varovného systému a odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany