Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Podujatia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Výstavy

Konferencie

Semináre a kurzy

Deň otvorených dverí


K a l e n d á r i u m 

Pracovníci archívu pravidelne participujú na organizácii odborných podujatí, konferenciách a výstavách. V máji 2010 sa kolektív pracovníkov pod vedením riaditeľky Oľgy Kasalovej podieľal na organizovaní XIV. archívnych dní v Slovenskej republike. Sledujúc jednu zo svojich dôležitých úloh, Archív Komárno v roku 2013 začal s usporadúvaním, dnes už pravidelného odborného podujatia, konferencie v rámci Komárňanských kolokvií historikov a archivárov (Colloquia Comaromiensia historicorum archivariorumque). V sérii 9 medzinárodných konferencií, ktoré sa konali v reprezentatívnych priestoroch Podunajského múzea v Komárne bola pertraktovaná rozličná problematika, zameraná najmä na dejiny významných sídliskových lokalít, medzi ktoré patrilo aj mesto Komárno (Názvy konferencií a termíny konania: 1.Zemetrasenie v meste Komárno v roku 1763, 28. 6. 2013; 2. Religiozita v Komárne. Dejiny cirkví na území Komárna a v susedných regiónoch, 25. 9. 2013; 3. Historické mapy, plány a veduty z Podunajska a Považia, 25. 9. 2014; 4. Varia Theresiana. Aspekty tereziánskeho obdobia v Uhorskom kráľovstve, 29. 9. 2015; 5. Čas lieči, ale jazvy ostávajú, 6. 10. 2015; 6. Remeslá a živnosti v dejinách miest 28. – 29. 9. 2016; 7. Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias, 27. – 28. 9. 2017; 8. Voda v dejinných súvislostiach, 26. – 27. 9. 2018; 9. Spravodlivosť pre všetkých..., 25. – 26. 9. 2019). Zo všetkých uskutočnených konferencií sa s istým časovým odstupom darí vydávať aj zborníky príspevkov.

V rámci pôsobenia v Komárňanskom okrese patrí kolektív pracovníkov archívu medzi iniciátorov a významných participantov rozličných aktivít s cieľom šírenia kultúry a osvety. Svoje aktivity zameriava na rôzne cieľové skupiny a prípadne vytvára priestor na súčasné oslovenie odbornej a laickej verejnosti prostredníctvom rôznych monotematických podujatí. Od 90. rokov pokračujúc v novom miléniu, komárňanský archív aktívne participoval na podujatí Odborného dňa komárňanských archivárov (A Komáromi levéltáros Szakmai Nap). Doposiaľ sa uskutočnilo 22 ročníkov podujatia organizovaného primárne maďarskými kolegami z Archívu Komárňansko-Ostrihomskej župy, na ktorom odznelo aj viacero príspevkov archivárov z Komárna. V deväťdesiatych rokoch referovali o prameňoch ku genealogickému výskumu vo fondoch okresného archívu a v rokoch 2011 – 2014 postupne o osobnosti významného komárňanského rodáka Štefana Kultsára, pôsobení rehole trinitárov v Komárne a finančnej pomoci po zemetrasení v roku 1763. Témou ostatnej prednášky pracovníčky archívu na uvedenom podujatí bola arizácia židovského majetku na príklade Komárna.

Počnúc septembrom 2011 pracovníci komárňanského archívu vytvorili viacero výstav, obrazových prezentácií archívnych dokumentov, dobových fotografií a obrázkov, pri rôznych príležitostiach. V rokoch 2011 – 2019 sa podarilo zostaviť 8 tematických výstav so sprievodným textom v slovenskom a maďarskom jazyku (Názvy výstav a rok ich uvedenia: 1. Erb mesta Komárno v 15. – 20. storočí, 2011; 2. Zemetrasenie v meste Komárno v roku 1763, 2013; 3. Každodennosť vo víre vojnových rokov 1914 – 1918, 2014; 4. Sociálna a zdravotná starostlivosť v Komárne /výstava a libreto/, 2018; 5. Udalosti rokov 1918, 1968, 1993 a Komárno /výstava a libreto/, 2018; 6. 150. rokov lodeníc v Komárne, 2018; 7. Nežná revolúcia. Komárno 1989, 2019 /výstava a libreto/; 8. Socha gen. M. R. Štefánika v Komárne, 2020). Väčšina z nich bola následne po vernisáži prezentovaná aj formou putovných výstav v školách a osvetových zariadeniach v okrese Komárno. Komárňanský archív poskytol podklady pre zostavenie viacerých výstav, organizovaných Odborom archívov a registratúr a v roku 2016 tiež participoval na prezentácii výstavy Zázemie vo Veľkej vojne v spolupráci s Archívom Rábsko-Mošoňsko-Šoproňskej župy. Tri z inštalovaných expozícií sa podarilo zrealizovať aj do podoby grafických prezentácií na rolovaných panelochopatrených bohatou obrazovou a textovou časťou a zvyšok zostal v podobe statických závesných panelov. Prezentácie výstav slúžia aj naďalej expozičnému a edukačnému účelu pri sprevádzaní exkurzií v priestoroch archívu, alebo počas dňa otvorených dverí. V rámci výskumnej činnosti pracovníci archívu sa vypracovanými heslami zúčastnili na tvorbe pripravovaných súpisov slovacikálnych armálesov, historických vedút či osobností slovenského archívnictva.

S cieľom priblížiť archívnu problematiku čo najširšej verejnosti, sa v rokoch 2011 – 2016 v pravidelných novembrových intervaloch, uskutočnil Deň otvorených dverí Komárňanského archívu. Osvetovej akcii dominuje akcent popularizácie pamäťovej inštitúcie chrániacej a sprístupňujúcej písomné dedičstvo na území Slovenskej republiky pod kuratelou ministerstva vnútra. Od roku 2017 sa pristúpilo k zmene termínu v súlade s konaním Komárňanských dní, v rámci každoročného dvojtýždňového cyklu na prelome mesiacov apríl a máj. S odstupom času možno konštatovať, že plánovanie, načasovanie a priebeh tejto významnej periodickej prezentácie komárňanského archívu smerom k širokej verejnosti sa stretli s mimoriadnym ohlasom. Bol zaznamenaný zvýšený záujem občanov a ich početné návštevy priestorov archívu na Hradnej ulici. Počas dňa otvorených dverí sa ustálil program, ktorý pozostával najmä z prezentácie najvýznamnejších historických dokumentov uložených v archíve a ich súvzťažnosti na dejiny Komárna a okresu. Svoj priestor dostali expozície písomností z archívom uskutočnených výstav, ktoré významne rozšírili informačný potenciál v plnej miere využívaný pri prezentácii archívnictva pred verejnosťou. Návštevníci majú okrem zmieneného programu tiež možnosť navštíviť priestory archívu, príručnej knižnice a depotov. Pripravené sú aj aktivity pre mladších návštevníkov, puzzle s motívmi historických dokumentov, doplňovanie listinného písma, alebo vyfarbenie mestskej zástavy a erbu.

V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne sa za výdatnej odbornej pomoci garanta z radov pracovníkov archívu uskutočnili v priestoroch bádateľne na Hradnej 2 v rokoch 2016 – 2020 kvízy pre študentov z rôznych škôl na území mesta. Ich cieľom bolo priblížiť históriu v archívnych dokumentoch záujemcom z radov mládeže a prehĺbiť ich vedomosti štúdiom tematických okruhov z dejín mesta, ktoré potom uplatnili v súťažnom kvíze. 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]