Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

O nás

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

História archívu

Územná pôsobnosť

Ako sa k nám dostanete

Aké dokumenty u nás nájdete

Najvýznamnejšie dokumenty a zaujímavosti v archíve

Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno je odborná pamäťová inštitúcia, ktorej úlohou je preberanie, evidovanie, ochrana a sprístupňovanie archívneho dedičstva Slovenskej republiky. Jeho pôsobenie je determinované zákonom o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. Vo svojich depotoch uchováva archívne materiály, za ktoré sa považujú písomné záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, vzniknuté z činnosti pôvodcov pôsobiacich na území Komárňanského okresu. Skupiny archívnych písomností, pochádzajúce z registratúry toho istého pôvodcu tvoria archívne fondy uložené v archíve spolu so zbierkami, súbormi dokumentov, ktoré vznikli zberateľskou činnosťou. Archívne dokumenty sú na pôde archívu chránené pred odcudzením či poškodením a sú spracúvané a sprístupňované. Pracovisko Archív Komárno ďalej zabezpečuje predarchívnu starostlivosť, ktorá pozostáva z inštruktáže registratúrnych pracovníkov pôvodcov, vyraďovania a preberania ďalších archívnych dokumentov a ich náležitej evidencie. Popri zmienených činnostiach komárňanský archív organizuje výstavy a konferencie s cieľom prezentovať archívne dedičstvo. Jeho aktivity na úseku kultúrno-osvetovej činnosti sú v danom regióne vnímané s kladnou odozvou.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Služby pre verejnosť

pondelok až štvrtok

8,00 - 15,00 hod. (v stredu do 16,00)

piatok

nestránkový deň