Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Knižnica

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Okrem sprístupňovania archívnych dokumentov umožňuje Archív Stará Ľubovňa verejnosti štúdium publikácií svojej knižnice. V súčasnosti tvorí fond archívnej knižnice takmer 2000 titulov. A hoci väčšinu z nich predstavuje odborná historiografia, je možné medzi nimi nájsť aj širšie spoločenské témy či pomôcky pre prácu s archívnym prameňom. Prednosťou knižného fondu Archívu Stará Ľubovňa je početné zastúpenie titulov zameraných na regionálne dejiny, a to už od praveku až po moderné dejiny. Cenným obohatením knižnice sú celé ročníky odborných časopisov, z ktorých možno uviesť Historický časopis, Slovenskú archivistiku, Nové obzory, ale aj poľský Archeion. Súčasťou knižnice sú taktiež zbierky zákonov, vydávané už od čias uhorskej monarchie a Československej republiky až po dnešok. Štúdium literatúry sa vykonáva podľa výpožičného poriadku knižnice prezenčnou formou po dohode s pracovníkom archívu.

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK ARCHÍVNEJ KNIŽNICE

Podľa ustanovení zákona č. 183/2000 a zákona č. 416/2001 vydávam pre odbornú archívnu knižnicu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Štátneho archívu v Prešove a pre jeho pracoviská tento výpožičný poriadok:

Čl. 1

Odborná archívna knižnica zhromažďuje, ochraňuje a spracúva domácu i svetovú literatúru z odboru archívnictva, histórie, pomocných vied historických a ďalších príbuzných vedných odborov. Sprístupňuje ju formou katalógov a prostredníctvom konzultačnej činnosti. Účelom odbornej archívnej knižnice je poskytovať vlastným pracovníkom a bádateľom publikácie, ktoré dopĺňajú, resp. rozvíjajú poznatky získané štúdiom archívnych dokumentov.

Čl. 2

1. Diela obsiahnuté v odbornej archívnej knižnici môže využívať osoba alebo orgán, ak je to v súlade so spoločenským záujmom.

2. Odborná archívna knižnica poskytuje svoje služby: a) slovenským štátnym občanom, ktorí majú povolenie na štúdium archívnych dokumentov; b) cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú platné povolenie na štúdium archívnych dokumentov

Čl. 3

1. Odborná archívna knižnica vypožičiava diela, ktoré sa využívajú výlučne v bádateľni, ktorá je otvorená každý pondelok až štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Po tomto čase knižnica diela nevypožičiava. Výpožičky sa uskutočňujú podľa prevádzkových možností knižnice.

2. Pri vypožičaní diela sa musí vyplniť výpožičný lístok (na každý exemplár zvlášť). Súčasne môže mať bádateľ vypožičaných najviac päť zväzkov.

3. Výpožičná lehota je jeden mesiac. Predĺžiť ju možno jedenkrát, a to vždy o jeden mesiac. Ak bádateľ nevráti vypožičané dielo v stanovenej lehote, vymáha sa vrátenie súdnou cestou, pričom náklady s tým spojené hradí bádateľ.

Čl. 4

1. Zariadenie knižnice a jej knižničný fond sú štátnym vlastníctvom. Služby knižnice sú bezplatné. Za reprografické práce sa účtujú poplatky podľa príslušných predpisov.

2. Bádateľ je povinný: I. vrátiť vypožičané dielo v takom stave, v akom ho prevzal; II. pri vypožičaní dielo prezrieť a pracovníkovi knižnice nahlásiť prípadné poškodenie, v opačnom prípade zodpovedá za všetky neskôr zistené nedostatky; III. zaobchádzať s vypožičanými dielami starostlivo, nevpisovať do nich poznámky a text nepodčiarkovať; IV. nepožičiavať diela iným osobám.

3. V prípade straty požičaného diela je bádateľ povinný nahradiť stratu: I. rovnakým dielom; II. iným dielom, ktoré určí knižnica; III. peňažitou náhradou do výšky ceny fotokópie.

4. V prípade poškodenia je bádateľ povinný nahradiť výdavky spojené s opravou vypožičaného diela.

Čl. 5

1. Bádateľom, ktorí porušia niektoré z ustanovení tohto výpožičného poriadku, môže sa ďalšie vypožičiavanie kníh odoprieť.

2. Výnimky z tohto výpožičného poriadku povoľuje riaditeľka archívu, vedúci pracoviska a vedúci oddelenia.

 

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť 2. novembra 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Ľubica Kováčová

                                                                                                                                                                                                                                                                                               riaditeľka

 

Vyhľadávanie kníh je dostupné na stránke https://ives.minv.sk/aknihy/.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]