Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba

Popis elektronickej služby "Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba

Výsledný dokument:

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • rozhodnutie (o nevzniknutí živnostenského oprávnenia; o zastavení konania; o nesplnení určených podmienok; o tom, že podanie nie je ohlásením)

Žiadateľ: fyzická osoba
 
Požadované dokumenty:

 • doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu (v prípade ohlasovania viazanej alebo remeselnej živnosti),
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako miesto podnikania, ak adresa miesta podnikania je odlišná od miesta bydliska, u zahraničnej osoby oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedla ako miesto činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesto činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti,
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
 • splnomocnenie na zastupovanie, ak ohlásenie živnosti podáva poverená osoba.                  

Správne poplatky:

 • voľné živnosti: bez poplatku
 • remeselné a viazané živnosti: 11 € za každý ohlasovaný predmet podnikania

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby

Doba vybavenia:

 • 3 pracovné dni na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení odo dňa, kedy je ohlásenie živnosti úplné a spĺňa všetky náležitosti, ktoré živnostenský zákon vyžaduje a zároveň sú splnené podmienky vymedzené živnostenským zákonom,

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS spolu s požadovanými prílohami,
 2. žiadateľ uhradí správny poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky,
 3. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 4. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 5. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 6. pre občanov SR vyžiada okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta výpis z registra trestov,
 7. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle osvedčenie o živnostenskom oprávnení elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
 8. okresný (živnostensky) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta za fyzickú osobu – podnikateľa vykoná registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby), vykoná prihlasovaciu povinnosť v príslušnej zdravotnej poisťovni (zašle prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie) a oznámi Sociálnej poisťovni vznik živnostenského oprávnenia (na účely sociálneho poistenia sa fyzická osoba – podnikateľ považuje za samostatnú zárobkovo činnú osobu).

Pozn.: Odporúčaný formát pre prílohy podania je: PDF, TIFF alebo RTF. Prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Prejsť na elektronickú službu "Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba".

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

Stiahnuť si tlačivo Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba (RTF, 313 kB).

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 

Prieskum užívateľskej spokojnosti
     - v záujme zlepšenia kvality v poskytovaní našich služieb Vám ponúkame priestor na dobrovoľné a anonymné vyjadrenie miery spokojnosti.
  
  Vyberte si prosím z nasledovných možností:
  1. „Ohodnoťte spokojnosť s poskytnutou službou, t.j. o možnostiach a príslušných procesoch“ 
  
  2. „Ohodnoťte aké jednoduché bolo použiť tento postup“    
 SDG

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]