Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba

Popis elektronickej služby "Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba

Výsledný dokument:

 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
 • rozhodnutie (o nevzniknutí živnostenského oprávnenia; o zastavení konania; o nesplnení určených podmienok; o tom, že podanie nie je ohlásením)

Žiadateľ: právnická osoba
 
Požadované dokumenty:

 • doklad o odbornej spôsobilosti zodpovedného zástupcu žiadateľa (v prípade ohlasovania viazanej alebo remeselnej živnosti),
 • doklad o oprávnení užívať nehnuteľnosť, ktorá je uvedená ako sídlo (okrem právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra),
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR a na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti,
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,
 • doklad o tom, že právnická osoba bola založená alebo zriadená (predkladá iba založená právnická osoba),
 • splnomocnenie na zastupovanie právnickej osoby, ak ohlásenie podáva splnomocnená osoba,
 • doklady potrebné na zápis do obchodného registra, ak sa spolu s ohlásením živnosti predkladá aj návrh na zápis do obchodného registra.                   

Správne poplatky:

 • voľné živnosti: bez poplatku
 • remeselné a viazané živnosti: 11 € za každý ohlasovaný predmet podnikania

Súdne poplatky:

 • akciová spoločnost: 550 €
 • iné právnické osoby: 220 €
 • organizačná zložka podniku tuzemskej a zahraničnej právnickej osoby: 220 €

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa sídla právnickej osoby

Doba vybavenia:

 • 3 pracovné dni na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení odo dňa, kedy je ohlásenie živnosti úplné a spĺňa všetky náležitosti, ktoré živnostenský zákon vyžaduje a zároveň sú splnené podmienky vymedzené živnostenským zákonom,
 • 2 pracovné dni na zápis právnickej osoby do obchodného registra

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS spolu s podpísanými požadovanými prílohami,
 2. žiadateľ uhradí správny (prípadne aj súdny) poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky,
 3. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 4. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 5. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 6. pre občanov SR vyžiada okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta výpis z registra trestov,
 7. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle osvedčenie o živnostenskom oprávnení elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
 8. okresný (živnostensky) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta na požiadanie právnickej osoby vykoná za právnickú osobu registračnú povinnosť u správcu dane (zašle prihlášku na registráciu daňovníka k dani z príjmu právnickej osoby); na požiadanie založenej právnickej osoby a zahraničnej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra a u vzniknutej právnickej osoby zašle príslušnému obchodnému registru návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o predmete podnikania alebo činnosti, ktorá sa preukazuje živnostenským oprávnením vrátane súdnych poplatkov vyžadovaných podľa osobitného zákona.

Pozn.: Odporúčaný formát pre prílohy podania je: PDF, TIFF alebo RTF. Prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa.

Prejsť na elektronickú službu "Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba".

Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba (RTF, 333 kB) 

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 

Prieskum užívateľskej spokojnosti
     - v záujme zlepšenia kvality v poskytovaní našich služieb Vám ponúkame priestor na dobrovoľné a anonymné vyjadrenie miery spokojnosti.
  
  Vyberte si prosím z nasledovných možností:
  1. „Ohodnoťte spokojnosť s poskytnutou službou, t.j. o možnostiach a príslušných procesoch“ 
  
  2. „Ohodnoťte aké jednoduché bolo použiť tento postup“   
  

SDG 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]