Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Popis elektronickej služby "Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky

Výsledný dokument: Potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb

Žiadateľ: podnikateľ usadený v jednej z krajín EÚ/EHP (okrem SR)
 
Požadované dokumenty:

 • kópia dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou ustanovenej zodpovednej osoby, u právnickej osoby doklad totožnosti ňou ustanovenej zodpovednej osoby,
 • (osvedčená) kópia dokladu o odbornej kvalifikácií zodpovednej (odborne spôsobilej) osoby vo vzťahu ku konkrétnej regulovanej (remeselnej alebo viazanej) živnosti, v prípade fyzickej osoby ide o túto osobu alebo ňou ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade právnickej osoby ide o ňou ustanovenú zodpovednú osobu,
 • doklad o vykonaní najmenej 1-ročnej odbornej praxe počas predchádzajúcich 10-tich rokov. Tento doklad predkladá cezhraničný poskytovateľ len vtedy, ak má záujem poskytovať službu, ktorá je na území SR regulovaná, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa dotknutej osoby charakter neregulovanej podnikateľskej činnosti (doklad sa nepredkladá v prípade, ak je v členskom štáte usadenia sa regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie),
 • doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu a doklad o tom, že poskytovanie služieb nie je poskytovateľovi obmedzené alebo zakázané, v prípade právnickej osoby ide zvyčajne o výpis z príslušného registra a v prípade fyzickej osoby ide zvyčajne o rozhodnutie o udelení oprávnenia na poskytovanie služby. Doklady musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, ale nemusia byť úradne osvedčené (doklady uvedené v českom jazyku nemusia byť preložené),
 • potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania a že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak ide o povolania v oblasti bezpečnosti, zdravotníctva alebo výchovy a vzdelávania.

Správne poplatky: bez poplatku

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta na území ktorého sa poskytne daná služba po prvýkrát

Doba vybavenia: priebežne

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: nie

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

Podanie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom žiadateľa: 

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie spolu s požadovanými prílohami,
 2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta,
 3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 5. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle "Potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb" elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.

Pozn.: Odporúčaný formát pre prílohy podania je: PDF, TIFF alebo RTF.  

Prejsť na elektronickú službu "Oznamovanie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky".

 

Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb (RTF, 87 kB). 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]