Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Popis elektronickej služby "Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení

Výsledný dokument: Úradný záznam

Žiadateľ: podnikateľ
 
Požadované dokumenty: doklady potvrdzujúce oznamované skutočnosti                  

Správne poplatky: bez poplatku

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby

Doba vybavenia: deň oznámenia (prip. do doby uvedenej na oznámení)

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
 2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
 4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 5. ak je podanie úplné, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri / Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa.
 6.  

Prejsť na elektronickú službu "Oznamovanie zmien údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na doklade o živnostenskom oprávnení".

Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri alebo tlačivo Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení.

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 

Prieskum užívateľskej spokojnosti
     - v záujme zlepšenia kvality v poskytovaní našich služieb Vám ponúkame priestor na dobrovoľné a anonymné vyjadrenie miery spokojnosti.
  
  Vyberte si prosím z nasledovných možností:
  1. „Ohodnoťte spokojnosť s poskytnutou službou, t.j. o možnostiach a príslušných procesoch“   
  
  2. „Ohodnoťte aké jednoduché bolo použiť tento postup“    
 

SDG