Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Potvrdenia

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Stará Ľubovňa umožňuje na základe písomnej žiadosti prístup k archívnym dokumentom aj vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií. Podľa odseku 4 § 12 zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov žiadateľ v žiadosti o prístup k archívnym dokumentom formou odpisu, výpisu, potvrdenia alebo kópie uvedie meno a priezvisko; rodné číslo; adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu; druh a číslo preukazu totožnosti, pričom žiadateľ preukazuje totožnosť občianskym preukazom, cestovným dokladom, identifikačnou kartou, námorníckou knižkou alebo dokladom o pobyte; údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe; účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom; vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

• Odpis archívneho dokumentu je doslovnou písomnou reprodukciou celého textu archívneho dokumentu.

• Výpis z archívneho dokumentu je doslovnou reprodukciou časti textu archívneho dokumentu.

• Potvrdenie z archívneho dokumentu je písomná informácia o požadovanom údaji obsiahnutom v archívnom dokumente.

• Kópia archívneho dokumentu je úplnou reprodukciou archívneho dokumentu alebo jeho časti vyhotovenou technickým prostriedkom.

     Odpis a výpis sa s archívnym dokumentom zhodujú doslovne, a to aj v pravopise, rozdeľovacích znamienkach, skratkách, slovoslede a členení textu do viet a do riadkov. Archív pripojí k odpisu alebo výpisu aj poznámky o nečitateľných slovách alebo častiach archívneho dokumentu a opravách, ktoré sa v ňom vykonali.

     V súčasnosti archív vyhotovuje odpis a výpis najmä ako kópiu archívneho dokumentu. Ide predovšetkým o doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní; matriky, živnostenské registre a iné podobné registre; protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy; výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti, alebo o štátnom občianstve; iné zápisy z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov.

     Archív vyhotovuje odpis, výpis, potvrdenie z archívneho dokumentu a kópiu archívneho dokumentu za úhradu nákladov. Na vyhotovenom odpise, výpise, potvrdení a kópii osvedčuje ich zhodu s archívnym dokumentom. Archívom osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál archívneho dokumentu.

     Za žiadosť o vyhotovenie odpisu, výpisu, potvrdenia a kópie a následné osvedčenie je podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov správny poplatok.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu .........

 

2 €

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

• v slovenskom jazyku ......................................................................................

• v cudzom jazyku .............................................................................................

 

 

2 €

3 €

Položka 4

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní...........................................................................................

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ..................................

c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ....................................................................................

d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ...........................................................................................

 

3 €

e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d) za každú stranu

• v slovenskom jazyku ......................................................................................

• v cudzom jazyku .............................................................................................

1,5 €

3 €

 

     Prístup k niektorým archívnym dokumentom je obmedzený.

     Prístup k archívnym dokumentom nemožno obmedziť ich pôvodcovi, jeho právnemu nástupcovi a vlastníkovi archívnych dokumentov, štátnym orgánom, obci, samosprávnemu kraju, iným právnickým osobám a fyzickým osobám v súvislosti s ich činnosťou podľa osobitných predpisov a žiadateľovi, ktorého sa týkajú údaje obsiahnuté v archívnych dokumentoch.

     K osobným údajom v archívnych dokumentoch je možný prístup po uplynutí 90 rokov od vzniku záznamu, ak osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo po predložení písomného súhlasu s osvedčeným podpisom fyzickej osoby, o ktorej osobné údaje ide, alebo jej zákonného zástupcu, alebo blízkej osoby, ak táto fyzická osoba už nežije.

 

     Jednotlivé žiadosti sú dostupné v sekcii tlačivá a žiadosti na stiahnutie

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]