Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Aktivácia elektronických schránok od 1. júna 2020

Všeobecné informácie

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o   e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente) budú politickým stranám a politickým hnutiam (ďalej len „politická strana“) od 1. júna 2020 aktivované ich elektronické schránky na doručovanie. Elektronickou schránkou nie je akákoľvek „bežná“ e-mailová schránka, ale schránka, do ktorej je umožnený prístup cez portálwww.slovensko.sk.

Povinnosť komunikovať elektronicky (prostredníctvom elektronickej schránky) majú orgány verejnej moci a nie politické strany (Príklad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky doručí politickej strane do jej elektronickej schránky žiadosť o vyjadrenie vo veci vedenia volebnej kampane, avšak politická strana môže svoju odpoveď zaslať aj poštou). V nadväznosti na uvedené je potrebné, aby si štatutárne orgány politických strán (včas) zabezpečili prístup do svojich elektronických schránok a aby ich priebežne kontrolovali (v opačnom prípade sa vystavia riziku zmeškania lehôt).

Výnimky

Zákon o e-Governmente ustanovuje, že ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon elektronicky a tieto dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane tohto orgánu mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj v listinnej podobe, ak mu to zákon nezakazuje.

Zároveň upozorňujeme na ďalšiu zásadnú výnimku, ktorá sa okrem iného týka aj zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“). Orgány verejnej moci nebudú doručovať písomnosti politickým stranám do ich elektronických schránok v prípade, ak takúto elektronickú komunikáciu vylučuje zákon.

Podľa § 33 ods. 2 zákona o politických stranách: „Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak tento zákon neustanovuje inak“.

Na základe uvedeného upozorňujeme, že takmer všetky úkony podľa zákona o politických stranách sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe (zákon o politických stranách výslovne ustanovuje, ktoré úkony sa môžu vykonať elektronicky).

Uvedené pravidlo platí pre všetky subjekty, tzn. aj pre samotné politické strany (Príklad: Návrh na zmenu štatutárneho orgánu môže podať politická strana iba v listinnej podobe, nakoľko  § 10 ods. 1 zákona o politických stranách neustanovuje, že tak môže urobiť aj elektronicky. V prípade nedostatkov takéhoto návrhu zašle Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky politickej strane upozornenie na ich odstránenie takisto v listinnej podobe, nakoľko ani § 10 ods. 4 zákona o politických stranách neustanovuje, že tak môže urobiť elektronicky.).

Prístup do elektronickej schránky

Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Na vstup do elektronickej schránky je potrebné vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a čítačku kariet. Zároveň je potrebné mať nainštalovaný príslušný softvér a ovládače k čítačke kariet. Podrobné informácie ako aj všetky potrebné návody je možné nájsť na nasledovných webových stránkach:

www.slovensko.sk

www.slovensko.sk/sk/faq/faq-eschranka/

www.slovensko.sk/sk/faq/_doplnujuce-otazky-a-odpovede-t

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/obciansky-preukaz-s-cipom/

www.minv.sk/?obcianske-preukazy