Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Upozornenie na povinnosti v súvislosti s novelou zákona č. 85/2005 Z.z. účinnou od 1. 1. 2019

 

Upozornenie na povinnosti politických strán a politických hnutí,
ktoré musia byť splnené do 31. októbra 2019

V súvislosti s novelou zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) účinnou od 01. januára 2019 upozorňujeme na nasledovné povinnosti vyplývajúce z § 34e uvedeného zákona:

Politická strana a politické hnutie (ďalej len „strana“) zaregistrovaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 je povinná najneskôr do 31. októbra 2019 podať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) návrh na zápis stanov upravených podľa § 6 zákona účinnom od 1. januára 2019. Ak strana nepodá návrh v uvedenej lehote, ministerstvo vyzve stranu na podanie návrhu a určí jej ďalšiu lehotu.

Stranu, ktorá si nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom odseku alebo neodstráni nedostatky návrhu na zápis stanov upravených podľa § 6 zákona v určenej lehote, ministerstvo zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Strana je povinná do 30 dní odo dňa oznámenia ministerstva o tom, že bola zapísaná v registri s dodatkom „v likvidácii“ vymenovať likvidátora a oznámiť ministerstvu jeho meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu. Ak strana do 15 dní od uplynutia 30 dňovej lehoty neoznámi ministerstvu likvidátora, ministerstvo zapíše ako likvidátora štatutárny orgán strany, a ak strana nemá zvolený štatutárny orgán, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.

Strany zaregistrované podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.

Strany sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 vyhotoviť evidenciu členov podľa § 8a zákona. Žiadosť o prijatie za člena strany je povinnou súčasťou evidencie členov strany ak ide o člena prijatého do strany po 1. januári  2019.

§ 6 ods. 5 až 10 zákona:

Podľa § 6 ods. 5 zákona:

„Stanovy musia obsahovať

a)   názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany.*

b)   program strany s uvedením cieľov činnosti,

c)    ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany,

d)   orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí,

e)   spôsob, akým štatutárny orgán koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene strany aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,

f)    zásady hospodárenia strany,

g)   ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu, v akom môžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva, a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany; organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami,

h)   spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany“.

*Pozn.: Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá už bola zaregistrovaná.

Podľa § 6 ods. 6 zákona:

„Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov“.

Podľa § 6 ods. 7 zákona:

„Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany, člen rozhodcovského orgánu strany nemôže byť členom revízneho orgánu strany“..

Podľa § 6 ods. 8 zákona:

„Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí

a)   schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,

b)   voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,

c)    voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,

d)   voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,

e)   rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,

f)    rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov strany plnením úloh“.

Podľa § 6 ods. 9 zákona:

„Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Člen výkonného orgánu strany, ktorý bol zvolený najvyšším orgánom strany, nemôže byť odvolaný iným orgánom strany. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme“.

Podľa § 6 ods. 10 zákona:

„Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, ak nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany."

Podľa § 8a ods. 1 zákona:

„Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany a ak bola žiadosť o prijatie za člena zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis“.

Podľa § 8a ods. 2 zákona:

„Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu“.

Podrobné informácie týkajúce sa agendy politických strán

Vzory dokumentov na stiahnutie