Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 
Verejná správa / Voľby a referendum / Referendum / Špeciálny spôsob hlasovania

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania


Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 (ďalej len „referendum“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie na okresnom úrade v mieste svojho trvalého pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava, a to  sám alebo prostredníctvom inej osoby výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu, a to najskôr v pondelok 16. januára 2023.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania referenda,
t. j. piatok 20. januára 2023 do 12.00 h.

Na tento účel prednosta okresného úradu zverejní na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, telefonický kontakt na zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,

  2. rodné číslo,

  3. adresa trvalého pobytu,

  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom,

  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

V deň konania referenda, v čase od 7:00 do 22:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej okrskovej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnom zozname voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej okrskovej volebnej komisie občianskym preukazom. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého má trvalý pobyt, má právo hlasovať bez hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať len na základe hlasovacieho preukazu.