Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 
Verejná správa / Voľby a referendum / Referendum / Špeciálny spôsob hlasovania

Delegovanie do špeciálnej okrskovej volebnej komisie

Špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023 upravuje zákon č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“). Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie jeho výsledkov sa zriaďuje 79 špeciálnych volebných okrskov. Územným obvodom špeciálneho volebného okrsku je okres.

Pre každý špeciálny volebný okrsok sa zriaďuje špeciálna okrsková volebná komisia (ďalej len „špeciálna volebná komisia“).

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi a jednom náhradníkovi politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky (na základe výsledkov ostatných volieb z roku 2020) a petičný výbor za referendum (ďalej len „petičný výbor“).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do špeciálnej volebnej komisie (DOCX, 20 kB)] doručí politická strana alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu najneskôr do 12. decembra 2022. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave deleguje oprávnený subjekt jedného člena a jedného náhradníka prednostovi Okresného úradu Bratislava do piatich špeciálnych volebnej komisií (za každý okres na území mesta Bratislava) a v meste Košice deleguje oprávnený subjekt jedného člena a jedného náhradníka prednostovi Okresného úradu Košice do štyroch špeciálnych volebných komisií (za každý okres na území mesta Košice).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie musí obsahovať:

      meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

      meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

        meno, priezvisko a podpis osoby

-  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-  určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

V mene petičného výboru bude oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie podpisovať Mgr. Igor Melicher.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty (12. decembra 2022). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena a náhradníka osobne alebo prostredníctvom pošty, pričom oznámenie musí byť doručené najneskôr v posledný deň lehoty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum doručuje oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie ako sken na e-mailovú adresu zverejnenú okresným úradom na delegovanie člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie. Pre vznik členstva v špeciálnej volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky okresného úradu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo v špeciálnej volebnej komisii vzniká delegovaním člena do tejto komisie (tzn. doručením oznámenia o delegovaní prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen špeciálnej volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Špeciálna volebná komisia si na svojom prvom zasadnutí určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ špeciálnej volebnej komisie.

Členstvo v špeciálnej volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi špeciálnej volebnej komisie, ktorý povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo petičným výborom náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 11. januára 2023); to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi špeciálnej volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Členovia špeciálnej volebnej komisie musia pri výkone svojej funkcie zachovávať nestrannosť.