Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2021, piatok
 

Štátny odborný dozor

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Archív vykonáva štátny odborný dozor nad správou registratúry, archívmi, ako aj archívnymi dokumentmi uloženými u vlastníkov, ktorí nezriadili archív.

     Predmetom štátneho odborného dozoru je kontrola plnenia povinností ustanovených zákonom NR SR č. 395/2002 Z. Z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ako aj na dodržiavanie záväzných interných aktov riadenia na správu registratúry, predovšetkým registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu. Predmetom kontroly u pôvodcov registratúry podľa § 16 ods. 3 zákona je aj dodržiavanie vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.

     Na začiatku kalendárneho roka ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle plán kontrolnej činnosti. V roku 2021 bude štátny odborný dozor nad správou registratúry vykonaný v týchto subjektoch:

P. č.

Názov kontrolovaného subjektu –

pôvodca registratúry

Druh kontroly

Termín

(štvrťrok)

komplexná

tematická

následná 

1.

Základná umelecká škola Jána Melkoviča

x

 

 

II.

2.

Roľnícke družstvo v Plavnici

x

 

 

II.

3.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa

x

 

 

III.

4.

Obecný úrad v Plavnici

x

 

 

III.

5.

Obecný úrad v Sulíne

x

 

 

III.

6.

Obecný úrad v Šambrone

x

 

 

III.

7.

Obecný úrad v Šarišskom Jastrabí

x

 

 

III.

8.

Základná škola s materskou školou Chmeľnica

x

 

 

III.

9.

Základná škola s materskou školou Lomnička

x

 

 

III.

10.

Základná škola s materskou školou Plavnica

x

 

 

III.

 

     Štátny zamestnanec vykonávajúci štátny odborný dozor je oprávnený

a) vstupovať do priestorov archívu, do priestorov, v ktorých sú uložené archívne dokumenty a priestorov, v ktorých sa nachádza registratúra;

b) požadovať potrebné doklady, údaje, informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú dodržiavania povinností ustanovených týmto zákonom; nie je oprávnený robiť si výpisy a odpisy z archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov alebo ich kópie okrem prípadov, ak registratúrne záznamy alebo ich časti preukazujú porušenie povinností ustanovených týmto zákonom;

c) požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti podľa tohto zákona v archívoch a pri správe registratúry.

     Štátny zamestnanec vykonávajúci štátny odborný dozor je povinný

a) preukázať sa vopred preukazom oprávňujúcim na výkon štátneho odborného dozoru; preukaz vydáva ministerstvo;

b) poskytnúť na požiadanie informáciu, odbornú radu a usmernenie;

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone štátneho odborného dozoru;

d) spísať po skončení kontroly záznam a odovzdať alebo doručiť ho zriaďovateľovi archívu, vlastníkovi archívneho dokumentu alebo pôvodcovi registratúry a správcovi registratúry iného pôvodcu.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]