Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Národný projekt Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy

11. 01. 2014

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky začalo od 1. januára 2014 s implementáciou národného projektu Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu výkonu verejnej správy a prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov prispieť k efektivite poskytovaných verejných služieb na Slovensku.

 

Európsky sociálny fond, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Cieľom národného projektu je nastavenie efektívneho fungovania verejnej správy prostredníctvom optimalizácie procesov s dôrazom na proklientsky orientovaný systém, posilnenie analytických kapacít a vypracovanie dôležitých strategických dokumentov pre pripravovanú  rozsiahlu reformu verejnej správy SR.

Strategickým partnerom projektu je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). 

Prostredníctvom jednotlivých aktivít sa projekt zameriava na tieto oblasti :

  • Posilnenie interných analyticko-metodických kapacít MV SR pre tvorbu stratégie a koncepcie komplexnej reformy verejnej správy na Slovensku
  • Tvorba analytických podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy

Vypracovaním 5 analytických dokumentov sa zmapuje aktuálny stav verejnej správy SR v oblasti procesov, kompetencií, systému riadenia organizácii, ľudských zdrojov a spokojnosti klientov s poskytovanými službami verejnej správy a zároveň sa navrhnú účinné opatrenia na eliminovanie problematických faktorov.

  • Transfer medzinárodných skúseností v oblasti reformy verejnej správy

Na základe Dohody o spolupráci Ministerstva vnútra SR s OECD expertná skupina na verejnú správu OECD vypracuje strategický dokument pre tvorbu reformy a s pomocou odborníkov vyškolí prostredníctvom interaktívnych seminárov zodpovedných pracovníkov verejnej správy na Slovensku. K medzinárodnej výmene skúseností a know – how v oblasti dobre spravovanej spoločnosti vo veľkej miere prispeje pripravovaná konferencia V4 Good Governance Forum, ktorá sa bude konať za účasti expertov krajín V4, zástupcov štátnych inštitúcií z krajín Západného Balkánu a Východného partnerstva.

  • Príprava ľudských zdrojov - rozvoj mäkkých zručností

V roku 2015 prebehne na celom Slovensku odborné vzdelávanie zamestnancov verejnej správy prichádzajúcich do styku s klientom v týchto oblastiach :

Adaptácia na zmeny a stres manažment
Efektívna proklientsky orientovaná komunikácia

Pre pracovníkov na vedúcich pozíciách budú pripravené odborné školenia na tieto témy:

Manažment zmeny a delegovanie
Líderstvo a efektívne rozhodovanie

  •  Príprava ľudských zdrojov - špecializované vzdelávanie v klientskych centrách

Náplňou aktivity bude odborná príprava zamestnancov novovzniknutých klientskych centier na každodennú interakciu s občanom. Pre zamestnancov bude pripravené špecializované vzdelávanie analytickými pracovníkmi Ministerstva vnútra SR a odborná stáž v pilotne fungujúcom klientskom centre s cieľom efektívnej výmeny osvedčených postupov a skúseností.

    


Termín realizácie projektu: január 2014 - november 2015

Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch národných projektov ITMS - 27130330033 a 27140130204. Celkové výdavky projektu predstavujú sumu 4 517 340, 41 €.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

www.esf.gov.sk

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

  • e-služby MV SR
    Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR