Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. apríl 2024, utorok
 

Od 1. januára 2011 nastali zmeny v poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR

04. 01. 2011

peniaze

Podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. 1. 2011 môžu jednotlivé rezorty poskytovať dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti len na základe osobitného zákona.


Ministerstvo vnútra doteraz poskytovalo dotácie:


 

 • na úseku prevencie kriminality podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti;
 • dotácie na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby obciam podľa zákona č. 130/2005 Z. z.  o vojnových hroboch;
 • dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík podľa zákona č. 154/1994 Z. z.  o matrikách a na úseku hlásenia pobytu občanov podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR /prostredníctvom obvodných úradov v sídle kraja/;
 • dotácie vyčlenené v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra na príslušný  rok podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorých poskytovanie bolo upravené výnosom MV SR č. SLV-35/OLS-2008 z 9. apríla 2008. Ich poskytovanie  od 1. januára 2011 upravuje  zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácíí v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.

  Všetky informácie o poskytovaní dotácií nájdete na stránkach ministerstva vnútra.


Dotáciu z rozpočtovej kapitoly MV SR možno od 1. januára 2011 poskytnúť na podporu

 • odbornej prípravy, výcviku a zlepšenia MTZ zabezpečenia subjektov pôsobiacich na úseku integrovaného záchranného systému pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia;
 • boja proti kriminalite a prevencie kriminality /okrem projektov, ktoré sú financované podľa zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti/;
 • činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky;
 • organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia , osláv SNP a pod.;
 • zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície SR.

Tieto účely sú štrukturované tak, aby pokryli pôsobnosti a úlohy, ktoré plnia jednotlivé zložky MV SR. Cieľom systémovej politiky prideľovania prostriedkov je zainteresovať pri plnení úloh súvisiacich s ochranou života, verejného i súkromného majetku, pri podpore športu a aktivít súvisiacich s bojom proti totalite a zločinom komunizmu čo najväčší okruh subjektov. Dôsledkom toho by malo byť zvyšovanie právneho a spoločenského povedomia ľudí, rovnako ako uľahčenie plnenia úloh štátnymi orgánmi.

Dotácie bude možné poskytnúť len občianskych združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, obciam a právnickým osobám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchranného systému.

Žiadateľ o dotáciu bude musieť preukázať, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a s rozpočtami obcí a rozpočtami VÚC. Bude musieť tiež preukázať spolufinancovanie vo výške najmenej 5 percent predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.

Dotáciu nebude možné poskytnúť na úhradu záväzkov či refundáciu výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Na poskytnutie dotácie nebude právny nárok. Žiadateľ, v prípade ktorého ministerstvo vnútra odstúpi od zmluvy o dotácii kvôli porušeniu podmienok, bude môcť požiadať o dotáciu až po 3 rokoch od odstúpenia od zmluvy.

Návrh zákona upravuje aj náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie a tiež obsah zmluvy o poskytnutí dotácie.

Ministerstvo vnútra bude každoročne do 30. septembra na svojej internetovej stránke zverejňovať konkrétne účely, na ktoré bude poskytovať dotácie v konkrétnom roku.

Žiadosti bude možné predkladať do 31. októbra, pričom o poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do konca februára príslušného rozpočtového roka.

Ministerstvo bude povinné viesť evidenciu zmlúv o poskytnutí dotácií, žiadosti a zmluvy bude priebežne zverejňovať na webovom sídle. Takisto bude vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s dotáciami a dodržiavania podmienok v zmluvách o dotáciách.

 

Dôležité odkazy


Úradné hodiny podateľne Sekcie verejnej správy MV SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

PODATEĽŇA

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Úradné hodiny

po - 8.00 h - 15.00 h

ut - 8.00 h - 15.00 h

str - 8.00 h - 17.00 h

štv - 8.00 h - 15.00 h

pia - 8.00 h - 14.00 h

 

 

 

Dôležité oznamy

 • e-služby MV SR
  Pri hlásení pobytu či evidencii vozidiel môžete využívať elektronické služby

Verejné obstarávanie na MV SR