Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Voľné živnosti

Záujemca o získanie oprávnenia na prevádzkovanie voľných živností preukazuje len splnenie všeobecných podmienok. Preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje (nie je preto ani potrebné na výkon týchto činností žiadať o uznanie odbornej spôsobilosti získanej v zahraničí).

Na prevádzkovanie voľnej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (ďalej len "JKM") podľa sídla právnickej osoby (PO), alebo bydliska fyzickej osoby (FO) na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správy poplatok vo výške 5 € za každú voľnú živnosť (elektronické ohlásenie voľnej živnosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je bez poplatku).

Po splnení všetkých podmienok môže FO, PO už zapísaná do obchodného registra a PO, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra začať podnikať už v deň ohlásenia živnosti. FO s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, zmluvnou stranou dohody o EHP alebo zmluvným štátom OECD, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniká živnostenské oprávnenie najskôr dňom udelenia povolenia na pobyt.

JKM vydá osvedčenie o živnostenskom podnikaní do 3 pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Dôležité odkazy:

Pozrite si zoznam odporúčaných voľných živností 

Zoznam voľných živností a ich obsahové vymedzenie je len indikatívny, to znamená, že záujemca o podnikanie si môže zvoliť aj iný predmet podnikania, ako je uvedený v zozname. Podmienkou však je, aby názov činnosti bol dostatočne určitý a zrozumiteľný. Úlohou tohto zoznamu je preto uľahčiť výber predmetu podnikania na základe najčastejšie používaných označení voľných živností.

Všeobecné podmienky na získanie oprávnenia na prevádzkovania voľnej živnosti:

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti sú:

  •  dosiahnutie veku 18 rokov
  •  spôsobilosť na právne úkony
  •  bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov, ktorý zabezpečí JKM)     

Všeobecné podmienky prevádzkovania voľnej živnosti musí spĺňať FO, u slovenskej PO osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom a u zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.

FO s bydliskom v SR a fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom PO so sídlom v SR, na ktorú sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Splnenie tejto podmienky preukáže zahraničná osoba výpisom z registra trestov vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je Fo štátnym príslušníkom alebo v ktorom má PO sídlo, alebo štátu, v ktorom sa FO preukázateľne zdržiavala v posledných 5 rokoch nepretržite najmenej 6 mesiacov. Ak sa takýto doklad v uvedenom štáte nevydáva, výpis z registra trestov nahrádza rovnocenná listina vydaná príslušným súdnym orgánom alebo administratívnym orgánom alebo čestné vyhlásenie osvedčené príslušným orgánom uvedeného štátu. Výpis z registra trestov nesmie byť pri jeho predkladaní starší ako 3 mesiace a musí byť predložený spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

Správne poplatky za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť .................. 5 €

Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení za každú voľnú živnosť podanú elektronicky.........................................................................bezplatne

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

  • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
  • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
  • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
  • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

Ohlásenie voľnej živnosti (ako a kde ohlásiť živnosť)

Ohlásenie voľnej živnosti je možné podať:

1. elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk (informácie k elektronickému podaniu tu),

alebo

2. osobne na miestne príslušnom JKM podľa adresy trvalého bydliska FO alebo sídla PO, pre zahraničnú osobu je miestne príslušné JKM podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Pozn.:
Pre FO pri ohlasovaní živnosti zabezpečí JKM automaticky registráciu na daňovom úrade, registráciu do systému povinného zdravotného poistenia a pre slovenskú FO aj bezplatný výpis z registra trestov. Využitie týchto služieb je pre FO povinné. Pre PO automaticky zabezpečí JKM  výpis z registra trestov a ostatné služby JKM akými sú zápis do obchodného registra, registráciu a oznámenie daňovníka sú pre PO dobrovoľné.

Prílohy k ohláseniu živnosti:

- oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
- výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
- iné dokumenty

 

Dôležité odkazy

Kontakty na živnostenské úrady v SR v postavení JKM:

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy