Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Vyhľadanie dokumentu

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

- Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom všetkým záujemcom v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a   vyhlášky č. 628/2002 formou štúdia v bádateľni archívu, alebo vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií archívnych dokumentov.

- Prístup k archívnym dokumentom na základe písomnej žiadosti – poskytnutie správnej informácie.

- Bádateľ môže základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, súpisy, katalóg), na internetovej stránke archívu alebo prostredníctvom rešerše, ktorú na požiadanie vypracuje archív.

- Správna informácia sa vydáva na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby, ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov. Písomné žiadosti archív vybavuje v lehote 30 dní.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]