Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Výpožičky archívnych dokumentov na výstavy

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Prístup k archívnym dokumentom ich verejným vystavovaním archív umožňuje len výnimočne na základe zmluvy o výpožičke a za úhradu nákladov na vyhotovenie kópií archívnych dokumentov a na ich prepravu. Ak ide o verejné vystavovanie v cudzom štáte, vystavovateľ je povinný archívne dokumenty poistiť; pri vystavovaní na území Slovenskej republiky je povinný zaviazať sa v zmluve o výpožičke archívnych dokumentov na výstavné účely, že v prípade odcudzenia, straty alebo poškodenia archívnych dokumentov uhradí ich cenu. (395/2002 Z.z § 12 ods.8)

Práva a povinnosti vypožičiavateľa

  • Vypožičiavateľ nesmie archívne dokumenty dať do výpožičky alebo nájmu tretej osobe.
  • Vypožičiavateľ na svoje náklady a nebezpečenstvo bude dbať o to, aby sa archívne dokumenty zachovali v takom stave v akom ich prevzal od požičiavateľa. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že vykonávať zmeny na archívnych dokumentoch sa zakazuje.
  • Vypožičiavateľ je povinný zabezpečiť vo výstavných priestoroch, v ktorých budú vystavené archívne dokumenty tieto fyzikálne podmienky: 1. relatívna vlhkosť vzduchu: 45-55 %, 2. teplota vo vitrínach: 18-20 °C, 3. intenzita osvetlenia nesmie presiahnuť hodnotu 50 Ix., 4. celková hodnota osvetlenia nesmie presiahnuť hodnotu 18 000 lx.h/rok.
  • Vypožičiavateľ je povinný umožniť požičiavate ľovi kontrolovať dodržiavanie dohodnutých zmluvných podmienok.
  • Vypožičiavateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa žiadnym spôsobom nakladať s archívnymi dokumentmi alebo ich použiť na vyhotovenie akýchkoľvek kópií. Požičiavateľ dáva bezodplatný súhlas vypožičiavate ľovi na reprodukovanie predmetov v súvislosti s účelom výpožičky, a za podmienok, ktoré budú rešpektovať práva požičiavateľa.
  • Vznik škody, bez ohľadu na to, kto ju spôsobil, vzniknutej počas balenia, prepravy a v sídle vypožičiavateľa, je vypožičiavateľ povinný ihneď oznámiť prostredníctvom doporučeného listu požičiavateľovi a poisťovni. Vypožičiavateľ je povinný spísať záznam vzniku škody. V prípade odcudzenia, straty, zámeny, poškodenia alebo zničenia predmetu zmluvy je vypožičiavateľ povinný bezodkladne informovať požičiavateľa a uhradiť škodu v plnej výške ich hodnoty určenej požičiavateľom.
  • Záväzky a povinnosti vypožičiavateľa plynú odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy na základe potvrdenia Protokolu o odovzdaní archívnych dokumentov na dočasné užívanie a končia vrátením na základe potvrdenia Protokolu o vrátení dočasne užívaných archívnych dokumentov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]