Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2022, nedeľa
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

     Pôvodca registratúry môže vyradiť z registratúry registratúrne záznamy len vo vyraďovacom konaní.

     Vyraďovacie konanie sa začína predložením návrhu na vyradenie. Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej moci, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, právnickou osobou, ktorá žiada o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, alebo právnickou osobou, ktorá má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, predkladá návrh na vyradenie elektronicky prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Základným predpokladom pre prístup k službám elektronického archívu je existencia osobného/personalizovaného prostredia. Štatutárny zástupca pôvodcu posiela cez www.slovensko.sk – všeobecná agenda, poskytovateľ služby Ministerstvo vnútra SR, všeobecnú žiadosť, v ktorej uvedie, že žiada o vytvorenie osobného prostredia pre právnickú osobu. V texte žiadosti treba uviesť:

◦ IČO právnickej osoby, jej adresu a kontaktné údaje;

◦ osobné údaje štatutárneho zástupcu a ním poverených ďalších fyzických osôb s právom komunikovať v mene právnickej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, mesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, telefónne číslo, ulica, číslo domu, PSČ, mesto.

• V prípade neuvedenia všetkých údajov, s výnimkou titulu, nie je možné vytvoriť osobné prostredie právnickej osoby ani zabezpečiť prístup k nemu inou osobou.

• Na základe podania žiadosti o vytvorenie osobného prostredia pre právnickú osobu bude do eDeskovej schránky právnickej osoby/príslušnej fyzickej osoby zaslaná notifikácia o zriadení, resp. zamietnutí žiadosti o vytvorenie personalizovaného prostredia pre právnickú osobu v prostredí Elektronického archívu MV SR.

• Podmienkou vybavenia tejto služby je eID občana.

     Pôvodca registratúry vyraďuje registratúrne záznamy najmenej raz za päť rokov. V odôvodnenom prípade si môže dohodnúť inú lehotu.

 

     Pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, nie sú povinní pravidelne vyraďovať registratúrne záznamy len so súhlasom ministerstva. V prípade, že predložia archívu návrh na vyradenie, v súlade s § 20, ods. 2 zákona NR SR č. 395/2002 2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov môžu registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty zničiť, ak im archív nedoručí rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov do 60 dní od predloženia návrhu na vyradenie.  

     Pôvodcom registratúry odporúčame, aby nás pred podaním návrhu na vyradenie najprv kontaktovali.

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]